• คุณลักษณะของ KKU Web Hosting

  • ฟรีพื้นที่ 1 GB ในการเก็บข้อมูล และทำเวบไซต์
  • ให้บริการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Dynamic Web Page Script
  • รองรับภาษา PHP
  • หากต้องการใช้งานฐานข้อมูล (Database) กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ถ่ายโอนข้อมูลได้ง่ายด้วยโปรแกรม FTP client ทั่วไป เช่น FileZilla, WSFTP เป็นต้น

 

 

 

 

 
nsupport@kku.ac.th, Tel.46123-4