รายชื่อศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ 1-100 | ลำดับ 101-200 | ลำดับ 201-300ลำดับ 301-400 |
| ลำดับ 401-500 | ลำดับ 501-600ลำดับ 601-700 | ลำดับ 701-800 | ลำดับ 801-884 |

ลำดับที่ 701-800

ลำดับ    ชื่อ-สกุล คณะ ปีที่เข้า ที่อยู่ หน่วยงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัทพ์
701 อ. สุวิทย์  อุปสัย สพ. 2528 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖๔๔๙๖  ต่อ  ๒๔๙๐
702 อ. จีรภัทร  ทองสร้อย สพ. 2529 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์             คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๐ , ๒๔๑-๕๗๐
703 ผศ. ปรีณัน  จิตะสมบัติ สพ. 2529 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์             คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๐ , ๒๔๑-๕๗๐
704 ผศ. สุชาติ   วัฒนชัย สพ. 2529 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๐ , ๒๔๑-๕๗๐
705 อ. สุณีรัตน์   เอี่ยมละมัย สพ. 2529 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์             คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๐ , ๒๔๑-๕๗๐
706 อ. ไพโรจน์   วงศ์ทหัยไพศาล สพ. 2530 ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา                               คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๗
707 อ. คณิต   ชูคันหอม สพ.   ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๑  ต่อ  ๒๔๙๑
708 อ. ธนาคาร  นะศรี สพ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
709 รศ. พิเชฎฐ์   เหลืองทองคำ สพ.   ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข                                             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๓ ต่อ ๒๔๙๒
710 น.ส. วชิราภรณ์ กัมปนาวราวรรณ สพ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
711 อ. วิทยา  สุริยาสถาพร สพ.   ภาควิชาสรีรวิทยา    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๕  ต่อ  ๒๓๘๕
712 อ. วีรพล  ทวีนันท์ สพ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
713 ผศ. สิริขจร   ตังควัฒนา วท.ม.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
714 ผศ. เอกชัย  ภัทรพันธ์วิเชียร สพ.บ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
715 นพ. โสภณ  เลิศศิริโสภณ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
716 อ. สมเกียรติ   อุรโสภณ สพ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
717 อ. สรรเพชญ  อังกิติตระกูล สพ.   ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข                                             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๓ ต่อ ๒๔๙๒
718 ผศ. สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา สพ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
719 อ. เอกพงษ์   ศรีงาม สพ.   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๔๔๙๒
720 นางสาว กนกอร  พิมเสน สห 2538 ๗๐/๕  ม.๘ ต.ท่าพระ อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 มือถือ ๐๑-๖๓๙๒๐๙๕
721 ผศ. ดรุณ   โกฏิมนัสวณิชย์ สห. 2521 ภาควิชาจุลชีววิทยา    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๕ , ๐-๔๓๒๔-๕๙๙๐  ต่อ  ๓๘๐๘ , ๓๒๔๐
722 รศ. สุรศักดิ์    วงศ์รัตนชีวิน สห.  2521 ภาควิชาจุลชีววิทยา    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๕ , ๐-๔๓๒๔-๕๙๙๐  ต่อ  ๓๘๐๘ , ๓๒๔๐
723 ผศ. ผ่องพรรณ     อรุณแสง สห.พ. 2525 ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล                                               คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๐๖ ต่อ ๑๒๙
724 นาง รัตนา   ผุดเหล็ก 2499 ๕๘/๒๑๗  ซอยศรีณรงค์  ถ.ประชาสโมสร    อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๓-๙๐๐๘
725 นาง จันทรา  ธีรอำพน 2502 ๑๗๑/๑๑๑  ซอยธารทิพย์  ถ.ประชาสโมสร    อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๓-๗๓๑๔
726 นาง สุมัทนา  ลิมปะวัฒนะ 2506 ๒๒๖/๒๒ ซ.๔๖  ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๓-๖๒๐๔
727 นาง อัจฉรา   หัศบำเรอ 2506 สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑  ๒๕๔/๑  มอดินแดง  ถ.มิตรภาพ    อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๓-๕๒๐๑
728 ผศ. ทิพย์วัลย์  ตุลยะสุข 2511 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๓๗
729 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ 2511 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๕๐๐
730 ดร. สุเกสินี  สุภธีระ 2512 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๕๐๐
731 รศ. ภรณี  ศิริโชติ 2513 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๓๗
732 นาง จิรภรณ์  ศรีปัญญา 2515 ธ.กรุงเทพ  สาขาขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์                                      อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
733 นาง ผจงกิต์  เหล่าเราวิโรจน์ 2515 บริษัท  ขอนแก่นเหล่าไพศาล จำกัด ๑๔/๑๖๑ ถ.ศรีจันทร์   อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๔๐๐๐๐๐-๔๓๓๒-๗๓๕๐-๔
734 ดร. มณีมัย  ทองอยู่ 2515 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๕๐๐
735 นาง อโนชา  นนทคุปต์ 2517 สำนักงานคณบดี    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๓๘๙ , ๓๖๒-๐๔๖
736 อ. รัตนา   บุญมัธยะ 2522 ภาควิชาพัฒนาสังคม                                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๓๙
737 น.ส. วรรณ   พิทักษ์มงคล 2538 ๑๔๘  ถ.รอบบึง  ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๒-๔๔๖๒
738 ผศ. ศรีปัญญา   ใจใหญ่ อ. 2506 คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
739 ผศ. เกียงศักดิ์  กี่สวัสดิ์คอน อ. 2507 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
740 ผศ. สุนันทา  เหล่าจัน อ. 2507 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
741 ผศ. อังคณา   ไคลน์ อ. 2507 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
742 อ. สรวรรณ  วัฒนวิกย์กิจ อ. 2510 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
743 นาย ศุภชัย   สินธุวงษ์ อ. 2511 สำนักงานทางหลวงที่ ๕ และศูนย์สร้างทางขอนแก่น   ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๓๑-๒๒๐๒
744 อ. สุมล  ตรีพงษ์รัตน์กุล อ. 2511 แผนกภาษาอังกฤษ    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๔-๔๗๙๐
745 ผศ. อนงค์   รุ่งแจ้ง อ. 2513 ภาควิชาภาษาไทย                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๘๘๗, ๐๑-๔๗๑๑๗๑๐
746 รศ. อาภาภรณ์  จินดาประเสริฐ อ. 2513 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
747 ผศ. อารยา  วิทย์สุภาเลิศ อ. 2514 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
748 ผศ. ศรีสอางค์  นิติวรคุณาพันธุ์ อ. 2516 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
749 นาง สุดใจ   ธนไพศาล อ. 2516 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๗๗,๐-๔๓๓๔-๘๓๗๘
750 น.ส. อัจฉรา  จันทสุวรรณ์ อ. 2517 ฝ่ายหอสมุดมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๓๐๒
751 อ. อุทัยารรณ  ด่านวิวัฒน์ อ. 2517 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ                                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๒๖๔๒ ,๐-๔๓๒๓-๗๐๙๒
752 อ. เพ็ญพันธ์   เพชรศร อ. 2526 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๓๗
753 อ. อิศเรศ   ดลเพ็ญ อ. 2535 ภาควิชาภาษาไทย                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๘๘๗
754 อ. วิรัช    วงศ์ภินันท์วัฒนา อ. 2507 ภาควิชาภาษาไทย                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๘๘๗
755 นพ. บัณฑิต   ศรไพศาล     ศูนย์สุขภาพจิต  เขต ๖ อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  -
756 อ. ก่อพงษ์  พลโยราช     ภาควิชาบริการธุรกิจ       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๓๕๙๘,๐-๔๓๓๖-๒๐๑๔,๐-๔๓๓๖-๒๐๑๓
757 อ. กาญนิถา  ครองธรรมชาติ     ภาควิชาวิทยาศาตร์อนามัย  สิ่งแวดล้อม                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๖๙๐๖,๐-๔๓๓๖-๒๐๗๒
758 รศ.ดร. กิ่งฟ้า   สินธุวงษ์     ภาควิชามัธยมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๓๔๕๒ ต่อ ๒๕๖๔
759 อ. กุลวดี   เกษมุติ     ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ                                          คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๑๒ , ๒๓๖-๙๐๔
760 รศ. เกษแก้ว  เพียรทวีชัย     ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก                                               คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๒๙
761 รศ. คงศักดิ์   ธาตุทอง     ภาควิชามัธยมศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๓๔๕๒ ต่อ ๒๕๖๔
762 ผศ. ครรชิต  ตัญตรัยรัตน์     ภาควิชามัธยมศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๓๔๕๒ ต่อ ๒๕๖๔
763 อ. จงรัก   อิฐรัตน์     ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๐๙
764 อ. จิรวรรณ  อภิรักษากร     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๑๒๒
765 รศ. เจียมจิต   แสงสุวรรณ     ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๐๙
766 ผศ. เจียมศักดิ์  ตรีศิริรัตน์     ภาควิชามัธยมศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๓๔๕๒ ต่อ ๒๕๖๔
767 นาย ชวลิต   ธูปตากล้อง     ที่ว่าการอ.พล   อ.พล  จังหวัดขอนแก่น 40120  
768 อ. ช่อ   วายุภักต์     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์                                              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๓๕๙๘,๐-๔๓๓๖-๒๐๑๔,๐-๔๓๓๖-๒๐๑๓
769 รศ. ชาญณรคงค์   อรัญนารถ     ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๑
770 นาย ชำนาญ  บัวทวน     กองกิจการนักศึกษา   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๑๒๒๖
771 อ. ฐิติพร  พานโพธิ์ทอง     ภาควิชาปริทันตวิทยา                                               คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๑๓
772 ผศ. ดวงพร  จิรวิบูลย์     ภาควิชาปริทันตวิทยา                                               คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๑๓
773 อ. สภัทร์พร  สิทธิสมวงส์ ท.บ.     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002  
774 ผศ. เดชา ศิริภาษณ์         ภาควิชาจิตรกรรม    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๕๙๒
775 อ. จตุพร  สีม่วง ศศ.ม.   ภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
776 อ. สุชาติ  เดชดี ศ.บ.   ภาควิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๕๙๒
777 นางสาว นวลสมร   เตชะกำพุช ศ.บ.   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิยาลัยขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๒๑-๒
778 รศ. เตือนใจ   ศรีสว่างวงศ์     ภาควิชาปรสิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๔๔๑๗
779 นาย ถวัลย์   พิทักษ์วงศ์     ๔๖  มหาวิทยาลัย ๙    ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40130  
780 อ. ทรงวิทย์   พิมพะกรรณ์     ภาควิชาจิตรกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๕๙๒
781 นาย ทรงศักดิ์   คุณอุดม     ๑๑  มหาวิทยาลัย ๑๖  ต.ในเมือง    อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
782 นาง ทิพยา   กิจวิจารณ์     สำนักงานคณบดี   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖๒๐๔๕,๐-๔๓๒๓-๗๙๐๙
783 ผศ. นันทวัน   เสนจันทร์ฒิชัย อ.ม.   ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๘๘๗
784 อ. นันทวัน  ฤทธิ์เดช     ภาควิชาจุลชีววิทยา    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๙๗๓
785 อ. นิพนธ์  คุณารักษ์                      ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์                                       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๖๕๙๒
786 อ. นิภา  มิลินทวิสมัย     ภาควิชาชีวเคมี    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๒๙๑๑
787 ผศ. นิลาวรรณ   ฉันทะปรีดา     ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก                                     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๐๖,๓๖๒-๐๑๑, ๐-๔๓๓๖-๒๐๐๘
788 นพ. บัณฑิต   ศรไพศาล     ศูนย์สุขภาพจิต เขต ๖   อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
789 ผศ. เบญจา  มุกตาพันธุ์     ภาควิชาโภชนวิทยา    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๗๔
790 นาง ประทุม   ไทยอุส่าห์      สำนักงานคณบดี    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖๒๐๔๕,๐-๔๓๒๓-๗๙๐๙
791 น.ส. ประภัสศรี  ชาวงษ์     ๒๖๔/๓๘  ถ.เทพารักษ์     อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
792 นาย ประวิตร  วงศ์วรรณ     ๙๕/๕  ถ.หลังเมือง  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
793 นาย ประวุฒิ  เพิ่มทรัพย์     กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๘๓๗
794 นาย ประสงค์   กลิ่นขจร     ๓๖๐/๒๓๐  หมู่บ้านเกษมทรัพย์  มหาวิทยาลัย ๗  ถ.เลี่ยงเมือง   อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
795 อ. ธนวรรณ     ฉิมมา วท.ม.   วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  ๑๒๕  มหาวิทยาลัย๗ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง   จังหวัดหนองคาย  43000 ๐-๔๒๔๙๕๑๒๐-๓๖
796 นาย ประสงค์   ต่อโชติ     สำนักงานคณบดี   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๖-๖๙๐๓
797 ผศ. ปราณี   ศิวพรพิทักษ์     ภาควิชามัธยมศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๓๔๕๒ ต่อ ๒๕๖๔
798 ผศ. เสาวนี   ตรีพุทธรัตน์     ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๓๔๕๒ ต่อ ๒๕๖๔
799 อ. ปราณี  รักไทยแสนทวี     โรงเรียนสาธิต    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗-๒๘๒ , ๓๓๓-๑๖๐
800 อ. ปวีณา   พงษ์ดนตรี       คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๒๙๑๑