จดหมายข่าวประจำเดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2552

ประชุมวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “ศิลปวัฒนธรรม กับคุณภาพชีวิตไทย”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ที่ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ ศิลปวัฒนธรรมกับคุณภาพชีวิตไทย” โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มเสวนา Art & Culture Forum (ประเทศไทย) สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Office of the Secretariat , Council of University Presidents of Thailand ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา

การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิชาการ ตลอดจนวิจัยหรือสร้างสรรค์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา
โดยกำหนดสาขาต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม 6 สาขาคือ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง
และนาฏศิลป์ ดนตรี ภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรมทางภาษา สถาปัตยกรรม
และนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม ลักษณะการนำเสนอเป็นการบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย งานสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า โปสเตอร์ นิทรรศการและการแสดง

ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า
ในการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเวทีให้ศิลปิน นักวิชาการ และผู้ที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มาร่วมคิดแลกเปลี่ยนมุมมองในการหาทางออกให้งานศิลปะ
งานสร้างสรรค์ให้สามารถนำมาเป็นผลงานทางวิชาการได้ โดยมีกิจกรรมและการเสวนา
ที่น่าสนใจ เช่น การปาฐกถานำ เรื่อง “ ศิลปวัฒนธรรมกับคุณภาพชีวิตไทย” โดย ศ. ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานกลุ่มศิลปวัฒนธรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร การเสวนา เรื่อง “แนวทางในการทำผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม” โดย ศ. ดร. สุรพล วิรุฬรักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ผศ. ชลิต ชัยครรชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนา เรื่อง “ แนวทางการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”
โดย รศ. ดร. ธาดา สุทธิธรรม คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ. จารุวรรณ ธรรมวัตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ. ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินรายการโดย ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ เลขานุการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2552 หลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ประเทศลาว “ วัฒนธรรมสัญจร ออนซอนวิถีลาว” เพื่อสร้างความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
และร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศลาว ด้วย

เปิดตัวโครงการทำความดีเพื่อ มข. งานนี้ “เวียร์ ” ดาราดัง ศิษย์เก่า มข. ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการทำดีเพื่อ มข. ที่ลานกิจกรรมศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ

งานนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์) ดาราดัง ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ คู่กับ นายพุฒิพงษ์ จำนงค์พิพัฒน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานโครงการทำความดีเพื่อพ่อหลวง โครงการเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน กับการตอบคำถามบนเวทีของพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 2 คน และพิธีกรคู่หู จุฑารัตน์ คนขยัน (เปียร์) และ ภานุพงษ์ นาไชยพันธ์ (ตั้ม) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและแฟนคลับของ เวียร์ เป็นอย่างมาก

ผศ. ดร. นิภา มิลินทวิสมัย หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่สถาบัน จึงได้จัดทำโครงการทำความดีเพื่อ มข. ขึ้น โดยจัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมในเชิงรุก ให้นักศึกษารู้สึกเป็นเจ้าของ ผ่านโครงงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดขึ้นจากความสนใจของกลุ่มนักศึกษา ภายใต้กรอบที่กำหนด เน้นการปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรประมาณ 3 - 4 เดือน เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาด้านศีลธรรม และเพื่อสร้างตัวอย่างกิจกรรมที่ดี เพิ่มสิ่งแวดล้อมด้าน
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ขยายวงกว้าง เห็นเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

KKU Channel เปิดอบรม Acting ให้กับผู้ที่สนใจร่วมเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุม 1 กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่กำกับดูแล สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU Channel ) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการแสดง (Acting ) เรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ โดยมี ผศ. ดร. วินัย ใจขาน รองอธิการบดี ฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทีมงานในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้ง

เป็นการพัฒนาทักษะเพิ่มพูนศักยภาพเฉพาะทางให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่มีความสนใจอยากร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน KKU Channel โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน มี อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม

ผศ. ดร. วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เผยว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการแสดง ( Acting )
ในครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนผลได้ชัดเจนคือ การที่ KKU Channel ได้รับความสนใจจากบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มากยิ่งขึ้น หลังจากที่ KKU Channel ได้ทำการออกอากาศมาแล้วกว่า 2 เดือน ทำให้หลายคนเห็นรูปแบบการทำงานของ KKU Channel
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจากนี้ไป KKU Channel พร้อมเดินเครื่องเต็มที่ สำหรับการผลิตรายการคุณภาพให้ทุกคนได้รับชมกัน ผ่านทาง www.kkuchannel.com “ สื่อสารหรรษา สร้างปัญญาสู่ชุมชน”

ขอเชิญร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านรวมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานพิธี
บายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งปีนี้มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 93 คน เป็นข้าราชการ 43 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน ลูกจ้างประจำ
48 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และผู้เข้าร่วมมาตรการอัตรากำลังของส่วนราชการ 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 123 คน


ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2552

มข. ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

วันที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 10.30 น. ณ ตำหนักวิลล่าวัฒนา วังเลอดิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภาฯ พร้อมด้วย รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ. ดร. เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รศ. ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผศ. ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อพระฉายาลักษณ์ โดยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ผู้แทนทายาทในพระองค์ เป็นผู้แทน

โดย พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภาฯ ได้อ่านคำประกาศราชดุดี
ีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ เพื่อให้เป็นที่ปรากฎประจักษ์ ทั้งเป็นสิริมงคลแก่วงวิชาการวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ในการนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และตัวแทนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบของที่ระลึกแด่ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
ผู้เป็นทายาทในพระองค์ท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป

มข. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ. อำเภอ เพิ่มขีดความสามารถซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ให้ผู้พิการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมรถเข็นนั่งแบบมาตรฐานชนิดพิเศษและสามล้อโยก”
ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2552 ที่อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น พร้อมนักกายภาพบำบัด และผู้พิการ ร่วมการอบรมจำนวน 47 คน

ศาสตราจารย์ นพ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ตระหนักในการบริการประชาชน
และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งวิชาการเหล่านี้มีความก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกฝ่าย ต้องตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัย สามารถนำไปพัฒนางานเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น การเข้ามาอบรมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะได้เรียนรู้เทคนิควิธีนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ผศ. นพ . ปรีดา อารยาวิชานนท์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ในฐานะประธานโครงการอบรมฯ กล่าวว่า รถเข็นผู้พิการเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแจกจ่ายให้ผู้พิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีรถเข็นเพื่อผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งการใช้งานจะเกิดการชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่ หรือศูนย์ซ่อมที่กระจายไปตามภูมิภาค หากบุคลากรทางการแพทย์มีความสามารถในการซ่อมบำรุงเองได้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของโรงพยาบาล และประชาชนผู้มารับบริการเป็นอันมาก

การอบรมในครั้งนี้จึงให้ความรู้ครอบคลุมการเลือกใช้วีลแชร์เพื่อคนพิการ การบำรุงดูแล การซ่อมแซมส่วนประกอบสำคัญ โดยมีวิทยากร
นพ. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ หัวหน้าหน่วยกายอุปกรณ์เสริมและเทียม คณะแพทยศาสตร์ มข. พญ. จิตติมา แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และตัวแทนจากบริษัทเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาร่วมสนับสนุนอีกด้วย

อาจารย์เทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัยนวมินทร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีทุนวิจัยนวมินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสืบสานตามแนวพระราชดำริ โดยจัดแบ่งทุนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านพลังงานทดแทน โดยในปีงบประมาณ 2552 ผศ. ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนด้านพลังงานทดแทน เรื่อง " การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระบบปิด/ระบบเปิด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลที่ยั่งยืน” (Cultivation of microalgae in close/open systems as alternative raw material for sustainable biodiesel production) จำนวน 972,480 บาท โดยมีระยะเวลา
ในการทำการวิจัย 1 ปี ระหว่าง 29 กรกฎาคม 2552 –  29 มิถุนายน 2553

ภาพ/ข่าว โดยคณะเทคโนโลยี

ผศ. ดร. ผกาวดี
แก้วกันเนตร


ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2552

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดอบรมมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

เช้าวันที่ 26  สิงหาคม 2552  ฝ่ายการพยาบาล  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยมี นางดวงพร  สีจร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา  กาญจนาบัตร อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรฝ่ายการพยาบาลกว่า 45 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ

นางเบญจมาศ แสนแสง  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวว่า โครงการการสร้างมาตรฐานการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล จากปี 2551 จำนวน 10 เรื่อง

ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนตรวจสอบของเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งยังเหลือขั้นตอนการหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์
(Criterion – related Validity)  ดังนั้น  ฝ่ายการพยาบาล จึงได้จัดอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแบบประเมินหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ ซึ่งจะนำไปประเมินมาตรฐานการพยาบาลที่จัดขึ้นมาแล้ว ทำให้มาตรฐานมีความสัมพันธ์และนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ องค์กรและวิชาชีพต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คณะแพทยศาสตร์ มข. นำงานด้านอาชีวอนามัยพัฒนาระบบการทำงานสร้างมาตรฐานให้โรงพยาบาล

นักวิชาการ ชี้ ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ แม้ยังไม่มีกฎหมายบังคับแต่เป็นการเสริม
ความมั่นใจให้คนทำงานที่ต้องดำเนินการ คณะแพทยศาสตร์ แจงผลดำเนินงานอาชีวอนามัยได้ตามคาดหมาย กระตุ้นบุคลากร
สร้างการมีส่วนร่วมแบบเครือข่าย


รศ. พญ. เนสิณี ไชยเอีย

รศ. พญ. เนสิณี ไชยเอีย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( SHE ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
KKU NEWS ในโอกาสของการจัดงาน SHE Day ครั้งที่ 6 ว่า งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีมานานแล้ว เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตการทำงาน ก่อนนั้นเน้นที่การทำงานในระบบอุตสาหกรรม โรงงาน สถานประกอบการ แต่ปัจจุบันยังรวมถึงองค์กรด้านการบริการ และองค์กรการศึกษา ซึ่งในการทำงานภาคอุตสาหกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของคนทำงาน และยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องอีกมากมาย นั่นก็คืออาชีวอนามัยนั่นเอง ขณะที่ภาคบริการหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ จะถูกกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้มีการดำเนินงานในการดูแลบุคลากรให้มีสวัสดิภาพความปลอดภัย สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีระบบด้านนี้ จะเกิดผลที่ดีต่อคุณภาพการทำงานของบุคลากร เพราะเกิดความมั่นใจในการทำงานในองค์กร มีระบบดูแลป้องกันอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดที่ทำให้เกิดความสูญเสีย รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในสภาพการทำงานเพื่อนำไปสู่การป้องกันแก้ไข คนทำงานมีความสุข สิ่งที่ตามมาคือการบริการที่มีประสิทธิภาพ

รศ. พญ. เนสิณี ไชยเอีย ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันความตื่นตัวเรื่องอาชีวอนามัยมีมากขึ้น ระบบอาชีวอนามัยในส่วนบริการอย่างโรงพยาบาล
ถือเป็นตัวชี้วัดการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านหนึ่งของโรงพยาบาลที่สำคัญ ประกอบกับมีนักวิชาการที่จบการศึกษาในด้านนี้มากขึ้น
โดยเฉพาะอาชีวเวชศาสตร์ทางด้านการแพทย์ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในประเด็นอาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาลมากขึ้น โดยมุ่งให้การดูแลสุขภาพบุคลากรให้ปลอดภัยจากการทำงาน ได้ออกมาตรการให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
ไปดำเนินงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ รวมถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ได้มีการจัดตั้งสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน Safety Health and Environment (SHE ) ขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อลดอุบัติเหตุ ให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรได้มีการตรวจสุขภาพ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อเสนอรายการสู่การจัดทำมาตรการในระดับนโยบาย
ขณะเดียวกันหน่วยงานยังมีบทบาทในการบริการวิชาการให้กับองค์กรภายนอก ในการออกให้ความรู้ บรรยายเรื่องการจัดการอาชีวอนามัย
ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ

รศ. พญ. เนสิณี ไชยเอีย กล่าวเสริมอีกว่า การทำงานของสำนักงานใช้ระบบคุณภาพ ( PDCA ) โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจความพึงพอใจจากบุคลากรต่อการดำเนินงานด้วย ได้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจ และเข้าใจในการดำเนินงาน พร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนงาน โดยในปัจจุบันเรามีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย กระจายไปตามหน่วยงานของคณะแพทย์ถึง 170 คน

สำหรับในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงาน SHE Day กิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนแพทย์
ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 6 จัดในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ที่ใต้หอผู้ป่วย 2 ก เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลดำเนินการด้านนี้นำผลความสำเร็จ
มานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ รายงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ. ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติ ปฐมนิเทศ Ms. Mamiko Michibata และ Ms. Yuka Imamura
นักศึกษาจาก Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552

ภาพ/ข่าว โดยคณะพยาบาลศาสตร์

รับมอบแล้วอย่างเป็นทางการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดหนองคาย PDC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายก วี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายในราชพัสดุ ระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และส่งมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการ


ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2552

มข. ร่วมกับ PMAT จัดสัมมนา HR ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ องค์กรอยู่รอด พนักงานมีความสุข

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ   (HR Northeast Forum 2009 @ KhonKean :
ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการบริหารคน องค์กรอยู่รอด พนักงานมีความสุข)
โดยมี รศ. วิภาพร วรหาญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน
และ คุณศิริลักษณ์ เมฆสังข์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้า ร่วมสัมมนากว่า 300 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วภาคอีสาน


บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยความเข้มข้น และน่าติดตามในเนื้อ หาการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “การปรับกลยุทธ์องค์กร และคน ฝ่าวิกฤติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย คุณภัทรพงษ์ พรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บิรษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) การเสวนาเรื่อง “ เครื่องมือและแนวทางในการสร้างขวัญและกำลังใจ ช่วงภาวะวิกฤติ”
โดย คุณสมรรถภาพ ประพันธ์วงศ์ ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท ฟินิคซ์พลับแอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณภัทรพงษ์ พรรณศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการกลาง บิรษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย คุณวัชรพงษ์ จันทร์ผ่อง รองประธานชมรมการจัดการงานบุคคลขอนแก่น ภาคบ่ายเปิดประเด็นด้วยการบรรยาย เรื่อง “การสร้างความผูกพันในองค์กรในภาวะวิกฤติ”
โดย นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน จาก สสส. และปิดท้ายการสัมมนาโดยการบรรยาย เรื่อง “การลงทุนและการแก้ไขปัญหาหนี้ให้พนักงานในภาวะวิกฤติ” โดย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน

รศ. ดร. สุลัดดา ลอยฟ้า รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข. เผยว่า จังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจนั้นย่อมกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธุรกิจภาคเอกชน ที่ต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาโดยการลดจำนวนพนักงาน หรือลูกจ้าง จึงมักพบได้บ่อยในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ตามคือ ผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว ของพนักงาน หรือลูกจ้าง และยังสร้างปัญหาสังคมตามมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ศูนย์รวมของศาสตร์แต่ละสาขาวิชา ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ( PMAT) หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร จัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือ   (HR Northeast Forum 2009 @ KhonKean : “ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการบริหารคน องค์กรอยู่รอด พนักงานมีความสุข” ) เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังผันผวนในปัจจุบัน   ล้วนสร้างปัญหาและความหนักใจให้กับนักบริหารงานบุคคล   จนก่อให้เกิดคำถามตามมามากมาย เช่น เครื่องมือใดที่จะใช้ในการฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ... ?   จะทำอย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤติที่กำลังรุมเร้าอยู่ในปัจจุบัน...? จะพัฒนาศักยภาพของคนอย่างไรให้องค์กรอยู่รอด ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ...? แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ...?  จากคำถามต่าง ๆ HR จำเป็นต้องมีส่วนช่วยองค์กรให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากครั้งนี้ เพื่อทำให้องค์กรอยู่รอด และพนักงาน
มีความสุข

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มข. กับ Massey University

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 รศ. ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof. Ian Warrington, Deputy Vice-Chancellor & Regional Chief Executive และ Ms. Andrea Flavel, Director of the Center University Preparation and English Language Study Massey University , Austria ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทาง วิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมระหว่างสองสถาบัน ซึ่ง Massey University ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มข. และการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

ภาพ/ข่าว โดยคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการสภา มข. ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีมติแต่งตั้งให้ นายมานิต วัฒนเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่งปลัด กระทรวงมหาดไทย แทน นายวิชัย ศรีขวัญ ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 30 กันยายนน
ี้

นายมานิต วัฒนเสนอายุ 59 ปี จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ล่าสุด ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

นายมานิต วัฒนเสน เมื่อคราวดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 ซึ่งท่านได้เสียสละ และอุทิศความรู้และ ประสบการณ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ โดยจะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดวาระ เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการขอนแก่นคนปัจจุบันเป็นที่แล้วเสร็จ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของ นายมานิต วัฒนเสน
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประชาชนต่อไป

นายมานิต วัฒนเสน

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2552

นายสมนึก ปิ่นทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้นักศึกษาที่เกิด
ปี พ.ศ. 2532 ทำการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2552 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในมาตรา 29 (3) เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนักศึกษาจึงขอให้นักศึกษาชายที่เกิด
ปี พ.ศ. 2527 – 2532 หรือผู้ที่เคยทำผ่อนผันที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ติดต่อขอทำผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร คำฝน ภูแช่มโชติ หน่วยฝึกกำลังสำรอง กองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
หากไม่ทำเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหาร จะต้องถูกตรวจเลือกจับฉลาก และถ้าจับสลากได้ใบแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เป็นเวลา 2 ปี และต้องลาพักการเรียนไปเป็นทหาร และถ้าไม่ไปทำการตรวจเลือกทหารจะมีความผิดโทษฐานหนีทหารจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเข้ารับราชการเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องจับฉลาก

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานการผ่อนผันฯ ดังนี้ 1) สำเนาหนังสือสำคัญใบทหารกองเกิน (แบ สด.9) จำนวน 2 แผ่น 2) สำเนาหนังสือสำคัญหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) จำนวน 2 แผ่น 3) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 แผ่น 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 แผ่น 5) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 2 แผ่น 6) สำเนาหนังสือการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
(ถ้ามี) จำนวน 2 แผ่น


ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2552

คณะทันตแพทยศาสตร์ แถลงจัดกิจกรรมฟันดีมีสุข เน้นสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
ชี้จุดเด่น มข. สร้างบัณฑิตเก่งงานชุมชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552
ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน โดยมีกิจกรรมนิทรรศการที่หลากหลากหลาย
อีกทั้งเพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาทันตแพทย์

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังก้าวสู่ปีที่ 31 ได้ดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันจนมีผลงานความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจ ที่ผ่านมาเราได้ผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ออกไปทำงานให้กับชุมชนและสังคมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตของเรามีลักษณะเด่นคือทักษะประสบการณ์ในการทำงานกับชุมชน ซึ่งส่งผลในทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของชุมชนให้ประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียง ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกันกับชุมชน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย หล่อหลอมทัศนคติที่ดีของการเป็นผู้ให้บริการ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ยังกล่าวอีกว่า นิทรรศการฟันดีมีสุข เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
จะได้ฝึกการทำงานเพื่อชุมชน และยังเป็นการบริการชุมชนของคณะฯ โดยเน้นการให้ความรู้

รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์
วราอัศวปติ เจริญ

และบริการแบบองค์รวม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแก่ประชาชน ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 27 ในวาระครบรอบ 30 ปีของคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เสริมกิจกรรมให้มีความครอบคลุมด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นทพ.ทติญา แย้มนาม ประธานโครงการจัดงานนิทรรศการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 27 กล่าวว่า เนื้อหาที่นำเสนอในนิทรรศการจะเน้นเรื่องสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ การดูแลสุขภาพช่องปากโดยใช้สื่อนิทรรศการ ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็ก การประกวดแข่งขันเต้นเพื่อสุขภาพ ประกวดวาดภาพ และการแข่งขันประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการแนะแนว ทางการศึกษาหัวข้อ “ ทันต...ยังไง? ” ประกวดขบวนพาเหรดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ สำหรับในปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นยังได้มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ จะมีบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นเพื่อเป็นบริการแก่ประชาชน โดยงานจะเริ่มเวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน เช่นทุกปีที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว โดย อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 

นักวิจัย มข. ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รศ. ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้วิจัย
นางสาวปุญญิศา ชารีรักษ์ และ ผศ. วรรณดี บัญญัติรัชต ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ “Bronze Poster Presentation Award” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“The International Symposium Go..Organic 2009, The Approach of Organic Agriculture: New market, food security and a clean environment ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ
จัดการประชุมโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้วิจัยได้เสนอผลงานเรื่อง “Induce systemic resistance of biocontrol fungus, Trichoderma spp. against bacterial and gray leaf spot in tomatoes” ซึ่งเป็นผลงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma ที่นอกจากจะควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบ ได้แก่โรคใบจุดแบคทีเรียและใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Stemphylium solani ได้อีกด้วย
ผลงานนี้สามารถ ประยุกต์ใช้ได้ในระบบเกษตรอินทรีย์

การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน จาก 25 ประเทศ ทั่วโลก มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 31 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 98 เรื่อง

ภาพ/ข่าว โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบทุนชิโมโน

วันที่ 19 สิงหาคม 2552 รศ. ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.สมจิต
แดนสีแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก “ กองทุนชิโมโน ประจำปีการศึกษา 2552 ” โดยมี รศ. ดร. สมาน เทศนา ผู้แทน
กองทุนชิโมโน ให้เกียรติมอบทุนแด่นักศึกษาดังกล่าว จำนวน 14 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

โอกาสนี้ รศ. ดร. สมาน เทศนา ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า “ ...คนเรานี้มีสองประเภท ประเภทที่ 1 คือคนที่ขึ้นบันไดไปแล้ว เมื่อถึงที่หมายหรือประสบความสำเร็จแล้วก็จะผลักบันไดออก กีดกันหรือไม่ต้องการให้คนอื่นประสบความสำเร็จ แตกต่างกับคนอีกประเภทที่จะคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับตน เช่น เดียวกับคุณหมอชิโมโน ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้คนอื่น ๆ ได้ประสบความสำเร็จด้วย จึงอยากจะฝากให้นักศึกษาได้คิดว่า ควรที่จะเป็นคนประเภทใด ถ้าหากตนเองไม่ขัดสนมากก็อยากจะให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้าง อย่างเช่นคุณหมอชิโมโน ...”

ภาพ/ข่าว โดยคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ เตรียมจัดอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และแหล่งน้ำแบบบูรณาการ เพื่อความมั่นคงระดับตำบล ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด นายช่างโยธา
และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนในจังหวัดขอนแก่นในลุ่มน้ำชี จำนวน 50 - 60 คน ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมชัยพัช
อ. เมือง จ. ขอนแก่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เข้าใจ มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำในลุ่มน้ำ
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
รับผิดชอบ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับตำบล โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 7 ,500 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ ค่าที่พักของผู้รับการฝึกอบรม โดยการขออนุมัติและเบิกจ่ายจาก อบต. ต้นสังกัด

จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด อบต. เข้าร่วมการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลที่สนใจให้ทราบโดยทั่วกัน หรือติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 043-343511 e-mail : wnec@kku.ac.th หมดเขตรับลงทะเบียนในวันที่ 7 กันยายน 2552


ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2552

มข. จับมือ ม. Tottori ประเทศญี่ปุ่น สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่าง ภาควิชา
จุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับ มหาวิทยาลัย Tottori ประเทศญี่ปุ่น  นำโดย  Prof. Dr. Takayuki  Nose อธิการบดี
Prof. Dr. Masami  Iwasaki รองอธิการบดี  พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยมี
ผศ. ดร. เกียรติแสงอรุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รศ. ดร. ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัย  และวิเทศสัมพันธ์  ผศ. ดร.เสาวนิต  ทองพิมพ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา  และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการลงนามความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพ/ข่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์

งานประชุมวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ   Faculty of Public Health, Hue College of Medicine and Pharmacy, Vietnam, University of Health Sciences, Lao PDR จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 เรื่อง “ สาธารณสุขมูลฐานในยุคโลกาภิวัฒน์” ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ   เรื่อง “Primary Health Care for the next Decade” วิทยากร Dr. Supattra Srivanichakorn (ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Bangkok, Thailand) และ Dr. Nivat Gighungwan (General Manager, Primary Care Development Fund, National Health Security Office, Thailand) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Current Health Situation and Health Care Service System” จากผู้แทนทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ Faculty of Public Health, Hue College of Medicine and Pharmacy, Vietnam, University of Health Sciences, Laos and Faculty of Public Health, Khon kaen University, Thailand และเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผลจากการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และระบบสาธารณสุขร่วมกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้ประเด็นแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันวิชาการด้านสาธารณสุขในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภาพ/ข่าว โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์

Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552  เวลา 13.30 น.  Prof. Ian Warrington และ  Ms. Andrea Fla Flavel จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  เข้าพบและเจรจาหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติของนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนแนวโน้มของการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของทั้งสองสถาบัน

Prof. Ian Warrington, Regional Chief Executive & Deputy Vice-Chancellor และ Ms. Andrea Fla Flavel, Director of the Centre for University Preparation and English Language Studies (CUPELS)
ได้เสนอแนวทางความร่วมมือด้านวิจัยในลักษณะของการเป็นทีมวิจัยร่วม
ในการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ซึ่ง Massey University มีหน่วยงานย่อยและเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วในหลายประเทศ ทั้งยังได้ให้ข้อเสนอแนะและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติของนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนแนวโน้มของการสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะบุคลากรของ Massey University ที่มีความชำนาญในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต

Prof. Warrington ยังกล่าวอีกว่า สาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลการศึกษา และการศึกษาพิเศษของ Massey University พร้อมให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าไปทำวิจัยได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ คือ 1 - 2 เดือน ส่วนในด้านการจัดทำหลักสูตรร่วมต้องมีการพูดคุยในส่วนของข้อจำกัดและบริบทต่าง ๆ อย่างละเอียดกันต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยคณะศึกษาศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชนะเลิศประกวดเรียงความ

นายนรินทร์ จันทะคาม  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ หัวข้อ “ อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน”
จัดโดย  “มูลนิธิไทยคม” จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประมาณ 13,000 สำนวน  ได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 50,000 บาท  ประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ


ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2552

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น-บัณฑิตวิทยาลัย จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำสหรัฐฯ เล็งเปิดปริญญาเอกนานาชาติ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และบัณฑิตวิทยาลัย มข. เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติต้นปีหน้า

วันที่ 1-8 สิงหาคม ที่ผ่านมา รศ. ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ Doctor of Public Administration in Public Affairs Management ร่วมกับ University of Missouri (MU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสนี้ได้เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ MU อาทิ Dr. Brady Deaton, Chancellor of MU Dr. George Justice, Dean of Graduate School , Prof. Dr. Barton  Wechsler, Director the Truman School of Public Affairs , Dr. Jim  Scott, Director of International Center and , Dr. John  Wedman, Director,

School of Information Science and Learning Technology, College of Education เป็นต้น โดยเฉพาะ The Truman School of
Public Affairs ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และจะร่วมบริหารจัดการโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

ผลสำเร็จของการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ได้นำไปสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการหลักสูตรร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมีขึ้นประมาณปลายเดือนกันยายน 2552 ที่จะถึงนี้ นอกเหนือจาก University of Missouri จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และดำเนินการหลักสูตรร่วมกันในครั้งนี้แล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา อีกหนึ่งแห่ง คือ University of Hawaii ได้ร่วมพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถเริ่มเปิดการเรียน การสอนได้ประมาณต้นปี 2553

จากเป้าหมายของการเปิดหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร นี้จะเป็นแหล่งในการผลิตผลงานวิจัยชั้นนำ ทั้งระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมิใช่เพียงจะสนอง ตอบต่อบริบทของสาธารณะภายในประเทศไทย แต่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะไปสู่นานาประเทศในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นของโลกอีกด้วย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยคุณภาพของคณาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ที่จะได้มาร่วมสอนและทำวิจัย นักศึกษาจะมีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์ ในการทำวิจัยและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย วปท มข.

ศึกษาศาสตร์จัดแถลงข่าว สถาปนา 41 ปี จัดประชุมวิชาการวิจัยทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ. ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารของคณะฯ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552
ที่คณะศึกษาศาสตร์ เรื่องกิจกรรมในวาระแห่งการสถาปนาคณะฯ ปีที่ 41 ซึ่งการแถลงข่าวเริ่มขึ้นโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวแนะนำถึงนโยบายและการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนสรุปผลความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ รศ. ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แถลงถึงกิจกรรมในวาระการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ โดยจะจัดการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติประจำปี ครั้งที่ 2 “International Conference on Educational Research (ICER) 2009 : Learning Community for Sustainable Development” หัวข้อ สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกอย่างยั่งยืน โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสายสุรีย์ จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว
กว่า 150 คน

การประชุมแบ่งได้เป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การนำเสนอผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวม 6 ท่าน จากประเทศ แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง และยังได้รับเกียรติจาก ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศไทย”

ในส่วนที่ 2 จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือของการจัดงาน ICER 2009 โดยแยกห้องประชุมย่อยตามหัวข้อของการวิจัย 6 ประเด็น ที่ครอบ คลุมส่วนสำคัญต่าง ๆ ของงานวิจัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในแต่ละประเด็น สามารถเลือกเข้ารับฟัง ซักถามและแลกเปลี่ยนได้ โดยมีล่ามคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์

ในท้ายของการแถลงข่าวซึ่งมีสื่อมวลชนจำนวนมากมาร่วมงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามในประเด็นอื่น ๆทางด้านการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะในการบริหารงานของคณะฯ

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงานข่าว

ศ. ดร. เมธา วรรณพัฒน์ รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.” สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล “ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2551” สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์
เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)ได้พิจารณาคัดเลือกยกย่องอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ให้เป็น “ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท.” เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศภาพ/ข่าว โดยคณะเกษตรศาสตร

คณะศึกษาศาสตร์ มอบเงินจากการสละสิทธ์ของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสสังกัด สพฐ.

ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ส่งมอบเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับจากการสละสิทธิ์ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์
สกลไชย อธิการบดี เพื่อมอบให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสขนาดเล็กสังกัด สพฐ. ขอนแก่น ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบที่ 1 จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์   ท่ามกลางสักขีพยาน อาทิ นายปราโมทย์   สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ. ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ศศ.) ทพ. ดร. สุวิทย์  อุดมพาณิชย์  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( สมด.) ผศ. พวงทอง  อ่อนจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ปกครอง

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ  โดยโรงเรียนที่ได้รับเงินครั้งนี้ได้แสดงความขอบคุณ และถือเป็นจำนวนเงินที่
จะทำให้โรงเรียนได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มกำลัง และจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยคณะศึกษาศาสตร์


ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2552

รพ. ศรีนครินทร์ – เอไอเอ แถลงผลความสำเร็จโครงการช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลการดำเนินโครงการ “ เอไอเอ สร้างรอยยิ้ม” ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือผ่าตัดเด็กที่มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่ มีแผลทางใบหน้าหรือร่างกายจาก
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดย บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA ) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดรักษา โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีผู้ร่วมแถลงคือ ผศ. นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย สุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารบริษัท AIA
คุณนุช พีรพัฒนาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ศ. นพ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ ผศ. ทพ. นพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร จากคณะทันตแพทยศาสตร์
โดยมีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดและรอการผ่าตัดพร้อมครอบครัวมาร่วม งานจำนวน 20 ครอบครัว

ผศ. นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความตั้งใจและจิตศรัทธาที่จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ รับการผ่าตัดรักษามากที่สุด ซึ่งความตั้งใจดีนี้เองได้เป็นกำลังใจ
ให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีแรงกายและแรงใจในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องมีฐานะยากจน
และการทำศัลยกรรมต้องไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านเสริมความงาม โดยจะเรียง ลำดับตามความจำเป็น และความเร่งด่วนของการผ่าตัด
เป็นหลัก การผ่าตัดจะดำเนินการโดยศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล หลังการผ่าตัดผู้ป่วยยังต้องมาพบแพทย์เพื่อติดตามผล และตรวจสุขภาพช่องปากทุก 2 เดือน รวมทั้งต้องมาจัดฟัน โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาจนสามารถรับประทานอาหารและพูดได้

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารบริษัท AIA กล่าวว่า เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนเงินทุน 2.3 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยกำหนดที่จะมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยปีละไม่น้อยกว่า 240 คน เนื่องจากโรคปากแหว่งเพดานโหว่
เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยและคนในครอบครัว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่เนื่องจากต้องดำเนินการผ่าตัดหลายครั้ง
และเสียค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยในต่างจังหวัดหลายรายไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ จึงต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคดังกล่าว ปัจจุบันเอไอเอได้ดำเนินโครงการนี้รวม 15 ครั้งใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้คืนรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยแล้ว 1,072 คน สำหรับโครงการครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิเอกชน สนับสนุนการผ่าตัดโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ป่วย จำนวน 80 คน ซึ่งเงินสนับสนุนจะครอบคลุม
ทั้งค่าผ่าตัด ค่าเดินทางเพื่อเข้ามารับการรักษา ค่าตรวจวินิจฉัยค่าใช้จ่ายในการพักฟื้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์
เพื่อติดตามผลหลังการผ่าตัด

นางวริศรา แสงทอง

นางวริศรา แสงทอง อาชีพรับจ้างทั่วไป มารดาของน้องทีม อายุ 3 เดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการและรอการผ่าตัดในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
KKU NEWS ว่า ตนรู้สึกมีความหวังและมีกำลังใจขึ้นมากที่จะเห็นลูกที่จะได้เป็นปกติไม่ต้องอายเพื่อน ๆ สงสารที่เห็นลูกมีความผิดปกติ การจะเข้ารักษาผ่าตัดเองนั้นเป็นเรื่องยากลำบากต้องใช้เงินมากและต้องเดินทางไกล บ้านมีฐานะยากจน วันนี้ดีใจที่เห็นมีคนใจบุญมาช่วยคนยากจนอย่างเรา อยากขอบคุณทุกๆ คน มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับครอบครัวเรา

นาย ชนะศักดิ์ นาแก้ง อาชีพขายลอตเตอรี่ บิดาของน้องนาย อายุ 1 ขวบ ได้รับการสนับสนุนการผ่าตัดแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กล่าวว่า เห็นลูกมีความผิดปกติแล้วสงสาร กลัวจะเป็นปมด้อย และเสียใจที่ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่ตอนขณะตั้งครรภ์ เมื่อเขาเกิดมาผิดปกติอยากให้การช่วยเหลือแก้ไขให้เขาเหมือนคนอื่น ๆ แต่ก็ยังไม่มีหวังเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่ารักษา เมื่อโครงการให้โอกาสก็รู้สึกขอบคุณ ที่ยังมีคนดีในสังคมที่อยากช่วยเหลือคนอื่น
วันนี้น้องนายก็เกือบปกติแล้ว เขาก็จะมีอนาคตที่ดีได้เมื่อเขาโตขึ้น

การแถลงข่าวได้มีผู้สื่อข่าวให้ความสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการ รวมทั้งพนักงานของบริษัท AIA ที่มาพบปะกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เพื่อแสดงความยินดีในการได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการถ่ายภาพร่วมกันในท้ายของงาน
อีกด้วย

อุดมชัย สุพรรณวงศ์/รายงาน

นายชนะศักดิ์ นาแก้ง

มข. - สถ. ผนึกกำลังพัฒนาบุคลากร อปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบัญชีและการเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
นายมานิต  วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการเงิน
และการบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ ยกระดับ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านการเงินการคลัง ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

โดยเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ จะคำนึงถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งยึดหลักของความรวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการให้บริการแก่ประชาชนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น ทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเติมเต็ม สร้างเสริมองค์ความรู้ และวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งในที่สุดผลที่ได้จากความร่วมมือนี้จะยังประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย วปท. มข.

นักศึกษา มข. ชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ฯ อุดมศึกษา

วันที่ 18  สิงหาคม  2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดงานวันวิทยาศาสตร์ - ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2552 ในงานมีการจัด การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 คน  ( ประเภทนักศึกษาไทย) ประกอบด้วย นายณทัต  แสวงวงศ์  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ นายคุณาธิป จำปานิล  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  ผลปรากฏว่า นายณทัต แสวงวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในหัวข้อ  " ชุมชนเข้มแข็ง  แกร่งได้ด้วยสามัคคี"

ภาพ/ข่าว โดยกองกิจการนักศึกษา

บริการทำใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จะเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ( Smart Card ) ในงานแถลงผลงาน
กระทรวงคมนาคม รอบ 6 เดือน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 รับสมัครเวลา 07.00 – 09.00 น.
อบรมเวลา 09.00 – 11.00 น. ทดสอบข้อเขียนและขับรถเวลา 11.00 นเป็นต้นไป คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต รถจักรยานยนต์
อายุ 15 ปีขึ้นไป และรถยนต์ อายุ 18 ปีขึ้นไป หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์
ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ค่าธรรมเนียม รถจักรยานยนต์ 155 บาท รถยนต์ 205 บาท สอบถามรายละเอียด โทร. 043-242363


ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2552

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานคับคั่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2552 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2552 โดยมี
ผศ. ดร. เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนคณะหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ  การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ จะส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยสังเกตจากในทุก ๆ ปี มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 187 โรงเรียน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งนี้ มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ โดยรู้จักนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หลังจากนั้นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานฯ พร้อมชมนิทรรศการต่าง ๆ ในงาน อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “ พระบิดาแห่งวิทยา ศาสตร์ไทย”  และนิทรรศการคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2552 ภายใต้แนวคิด “ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล
นำไทยก้าวหน้า” ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” แล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และการแข่งขันต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษาภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์

มข. น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดมหกรรมเสนองานวิจัยสู่สาธารณชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง โดยได้รวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอวดสายตาประชาชน จัดเป็นมหกรรมใหญ่ฉลอง 20 ปีศูนย์บริการวิชาการ หวังให้องค์ความรู้ได้รับการเผยแพร่ต่อยอดสู่การพัฒนาระดับชุมชนบนวิถีความพอเพียง

รศ. ดร. อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มข. กล่าวว่า
ศูนย์บริการวิชาการมีหน้าที่ในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่ประชาชนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ มาเป็นปีที่ 20 ศูนย์บริการวิชาการยังได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 8 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ วิถีการดำเนินชีวิต การแก้ไขปัญหาชุมชนโดยนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าไปดำเนินการร่วมกับประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้จากภูมิปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และจะเป็นต้นแบบของชุมชนอื่น ๆ ในอนาคต

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จึงมีผลงานการวิจัยที่สามารถนำไป ประยุกต์ต่อยอด เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่าง
มากมาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนนวัตกรรมอันเกิดจากการค้นคว้าทดลอง จนมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ สิ่งเหล่านี้ หากได้มีการนำเสนอสู่ประชาชนจะก่อให้เกิดการขยายผลความคิด กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมพัฒนา
ผลงานเพื่อชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

รศ. ดร. อำนวย คำตื้อกล่าวอีกว่า ในทุกปี มข. จะได้จัดงานเพื่อเสนอผลงานการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ประชาชนให้เห็นศักยภาพและความสำเร็จของสถาบัน ซึ่งในปีนี้เป็นวาระฉลอง 20 ปีของศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดงานขึ้นให้มีความแตกต่างจากทุกปี โดยเน้นให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งใช้ชื่อว่า “ งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง” ระหว่างวันที่
18 - 23 สิงหาคม 2552 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาคเอกชนที่มาให้การสนับสนุน ซึ่งมีนิทรรศการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 17 หน่วยงานรวม 30 บูธ ผลงานสิ่งประดิษฐ์
11 ชิ้นงาน จากหน่วยงานภายนอกจำนวน 55 บูธ และการแสดงขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บนพื้นที่ 50 ต.ร.ม.

รศ. ดร. อำนวย คำตื้อ ย้ำว่าการจัดกิจกรรมนอกจากเป็นการแสดงผลงานของสถาบันแล้ว สิ่งสำคัญยิ่งคือการสะท้อนให้เห็นคุณค่าของวิถีความพอเพียง และการสร้างโอกาสในการมีอาชีพของประชาชน ซึ่งผลงานการค้นคว้าวิจัยที่นำเสนอเป็นผลงานที่โดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้ แบ่งเป็น ผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และการนำชุมชนต้นแบบมาเสนอผลงานความสำเร็จในการชุมชนของตนเอง

นอกจากนี้ ในการจัดงานยังได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพโดยมีการสาธิตอบรมอาชีพ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การให้ความรู้แหล่งทุนเพื่ออาชีพ ที่ประชาชนจะได้มีโอกาสหาประสบการณ์ด้านอาชีพที่เป็นของตนเองได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกว่า 50 เฟรนไชน์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ นำทีมดูงานด้านศิษย์เก่า ณ จุฬาฯ

ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ. ดร. ธีระ ฤทธิรอด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการศิษย์เก่าสัมพันธ์  ณ สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2552  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต และ คุณสุกัญญา  ค้ำชู ผู้อำนวยการสำนักนิสิตเก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และแนะนำการดำเนินงานด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์
ของจุฬาฯ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของนิสิตเก่า ด้านเว็บไซต์การจัดทำนิตยสารจามจุรี และงานกองทุนต่าง ๆ
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มข. ( หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์เดิม) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในช่วงบ่ายของวันที่ 14 สิงหาคม 2552 รศ. ดร. ธีระ ฤทธิรอด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี นาย มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในด้าน ฐานข้อมูล การจัดกิจกรรมระดมทุน  จุลสารศิษย์เก่าสู่โดม ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มข. ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มข.


ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2552

มข. คัดผลงานเด่นแสดงศักยภาพด้านวิชาการ ในงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552

การจัดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ( Thailand Research Expo 2009 ) โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยในการนำเสนอผลงานวิจั มาสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิด การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2552 ที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากมาร่วมการประชุม ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

นายภูมิภักดิ์
พิทักษ์เขื่อนขันธ์

นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการวิจัย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักบริหารการวิจัยดำเนินการคัดเลือกผลงานวิจัยที่ได้รับการเสนอมาจากคณะวิชาต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการฯได้คัดเลือกไว้ 29 เรื่อง เพื่อที่จะไปนำเสนอทั้งในรูปแบบแสดงผลงาน จำนวน 10 เรื่อง รูปแบบโปสเตอร์จำนวน 19 เรื่อง

ขณะเดียวกันยังได้ร่วมการเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุมอีก 3 เรื่อง โดยเป็นผลงานครอบคลุมในทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุภาพ มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
อันสอดคล้องกับแนวคิดของงานคือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตั้งทิศทางการนำเสนอของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้คือ การสร้างพลโลกแห่งอนาคต จึงได้ขอขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นขนาด 200 ตารางเมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ตกแต่งให้มีความผสมกลมกลืน
และดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมด้วยการออกแบบของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นจะมีนักวิจัยเจ้าของผลงาน หรือตัวแทนมาคอยอธิบายให้คำแนะนำ
พร้อมเอกสารแจก ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
จำนวน 100 แห่งที่นำผลงานกว่า 600 เรื่อง มาร่วมแสดงด้วย

ต่อข้อถามถึงเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สะท้อนขีดความสามารถศักยภาพนักวิจัยของเราเอง นอกจากนี้
การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ จะเป็นการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่นักวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานในอนาคต
ขณะเดียวกันการจัดงานเช่นนี้จะมีผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจมารวมกัน เพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงเสมือนตลาดของงานวิจัยที่จะเป็นโอกาสในการได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อไป

นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ยังเสริมอีกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมการเสนอผลงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยได้รับงบประมาณ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน ซึ่งสำนักบริหารการวิจัยได้พยายามพัฒนารูปแบบการจัดงาน ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยของเราในการนำผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติยังได้ทำข้อตกลง
ความร่วมมือ เพื่อมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ประสานงาน การคัดเลือกงาน วิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแสดงผลงานอีกด้วย

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน

ยุโรปยอมรับงานวิจัย ป. เอก คณิตศาสตรศึกษา มข.

คณะกรรมการประชุมทางวิชาการ The International Group for the Psychology of Mathematics Education, Thessaloniki (PME) ครั้งที่ 33 ณ เมืองเทสโลนิกิ ประเทศกรีซ พิจารณางานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้าไปนำเสนอถึง 12 ผลงาน

เมื่อวันที่ 19 - 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
รุ่นที่ 1-3 จำนวน 18 คน ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Group for the Psychology of Mathematics Education, Thessaloniki (PME) ครั้งที่ 33 ณ เมืองเทสโลนิกิ ประเทศกรีซ  ซึ่งการเข้าร่วมงานครั้งนี้ นำทีมโดย ผศ. ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (CRME) คณะศึกษาศาสตร์ มข. พร้อมด้วย ผศ. ดร. เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยา ศาสตร์ มข. (อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์)  ผศ. ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์) รศ. เอื้อจิตร พัฒนาจักร นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Short Oral Presentation จำนวน 3 ผลงาน Poster Presentation จำนวน 9 ผลงาน ประเภทเข้าร่วมการประชุม 2 คน

การประชุมของ The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) คือกลุ่มของนักวิจัย ที่เริ่มก่อตั้งในปี
ค.ศ. 1976 ในการประชุม ICME 3  ณ เมือง Karlsruhe ประเทศเยอรมัน
ซึ่ง PME อยู่ภายใต้กลุ่มของ the International Commission on Mathematics Instruction (ICMI) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงเครือข่ายระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในฟิลด์คณิตศาสตรศึกษา
ส่งเสริมและกระตุ้นการวิจัยในคณิตศาสตรศึกษาและเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้ง ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแง่มุมทางจิตวิทยาหรือแง่มุมอื่น ๆ  

โดยการประชุม PME นี้กำหนดจัดขึ้นปีละครั้ง ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 33 ผู้เข้าร่วมในแต่ละครั้งเป็นนักวิจัยมาจากทั่วโลก การเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยไทยกลุ่มใหญ่ครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์สำคัญในชุมชนคณิตศาสตรศึกษา และทิศทางงานวิจัยของสาขาฯ
ยังอยู่ใน Research domain และเป็น   Hot issue ที่วงการวิจัยกำลังให้ความสนใจในปัจจุบัน  ได้แก่  Affect, emotion, beliefs and attitudes   Problem solving/ problem posing, Concept  and conceptual development, Socio-cultural,  Metacognition,  Teacher development, Number concepts and operation,   Teacher’ s knowledge, thinking and beliefs

การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 115,000 บาท ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 ทุน ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 2 ทุน ทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตรศึกษา 3 ทุน ทุนโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์  ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  1 ทุน ทุนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และทุนส่วนตัว

ภาพ/ข่าว โดย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.


ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2552

คณะแพทยศาสตร์ เตรียมผุดโครงการวิจัยพยาธิใบไม้ตับดูแลประชากรทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชากรในภาคอีสาน

วันที่ 9  สิงหาคม 2552 เวลา 15.30 น. คณะแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำโดย ศ. นพ. วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ นพ. ปราชญ์บุญญรงค์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์สาธารณสุขหลายจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 28 คน ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับที่เกิด ขึ้นในภูมิภาคอีสานและบางส่วนของภาคเหนือ

ศ. นพ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากโครงการ
สหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อก่อตั้งเครือข่ายสหวิทยาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เลือกหัวข้อการสร้างชุมชนตัวอย่างปลอดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ เป็นประเด็นวิจัยสหวิทยาการ เพื่อศึกษานำร่องให้ประชาชนปรับเปลี่ยนสุขนิสัยและพฤติกรรมการกิน และเห็นว่าจะต้องอาศัยการสนับสนุนในระดับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เรียนเชิญ นพ. ปราชญ์ บุญญรงค์วิโรจน์   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างไม่เป็นทางการในโอกาสที่ท่านเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนคร เพื่อมารับฟังปัญหาและเครือข่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งท่านได้เห็นชอบตามที่คณบดีเสนอว่า โครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาวะของประชาชนที่กระทรวงจะให้ความสำคัญระดับนโยบาย และยินดีรับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยรศ. ดร. บรรจบ ศรีภา

ในการนี้ รศ. ดร. บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา นักวิจัยพยาธิใบไม้ตับ ผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้านการวิจัยเรื่องนี้ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านระบาดวิทยา และสรุปความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นว่า พยาธิใบไม้ตับเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุด
ในโลก และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น แต่ละปีมีผู้ป่วยทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคนี้ราว 20,000 คน
โดย 70 % ของจำนวนนี้เป็นคนไทยภาคอีสาน มีอุบัติการณ์สูงสุด พบผู้ป่วยชาย 100 คน
จากประชากร 100,000 คน และผู้ป่วยหญิง 50 คน จากประชากร 100,000 คน มากกว่าประชากรอเมริกา ซึ่งป่วยเป็นโรคนี้เพียง 2 ใน 100,000 คน คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ มข.ไ ด้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน 5 อำเภอรอบบริเวณลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอุบัติการณ์ความชุกของโรคสูง ได้แก่พื้นที่ อ. ชนบท อ. บ้านไผ่ อ. มัญจาคีรี อ. บ้านแฮด และ อ.โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น จากการสำรวจแล้ว 10 หมู่บ้าน พบว่าแต่ละหมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่ต่ำกว่า 30% บางหมู่บ้านตัวเลขสูงถึง 78 % ของประชากร และผู้ป่วยมีทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้อาจไม่สอดคล้องกับสถิติของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นการเฉลี่ยกับพื้นที่ที่ไม่ค่อยพบพยาธิตัวนี้


“เด็กสุดที่เราพบคือ 4 ขวบ ซึ่งอาจเป็นได้ว่า เด็กกินปลาดิบตามผู้ใหญ่ ถึงแม้จะแค่คำสองคำก็ติดเชื้อพยาธิได้ นอกจากนี้ยังพบครึ่งหนึ่ง
ของประชากรแมวในพื้นที่เหล่านี้ก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับด้วย ทำให้น่าเป็นห่วงมากว่า ขนาดเราสำรวจไม่กี่หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 30 กิโลเมตรเท่านั้น อุบัติการณ์ยังรุนแรงขนาดนี้ แล้วพื้นที่ที่ห่างไกลจะเป็นอย่างไร”

รศ. ดร.บรรจบ กล่าวต่อว่า การป้องกันที่ต้นเหตุ อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนใจปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเป็น มะเร็งท่อน้ำดี และเสียชีวิตปีละหมื่นกว่าคนทุกปี ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ยังคงมีผู้ป่วยใหม่มาเข้ารับการรักษาเฉพาะที่
รพ. ศรีนครินทร์ ที่เดียว ประมาณ 1,200 รายทุกปี ซึ่งสูงกว่ามะเร็งปากมดลูกและอีกหลายโรคที่คนทั่วไปกลัวกัน รัฐควรจะกลับมารณรงค์อย่างจริงจังให้ประชาชนละ – เลิกกินปลาดิบ

ต่อจากนั้น ศ. นพ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจะจัดทำโครงการนี้ให้สำเร็จและยั่งยืนได้ต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากสหสาขาวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด   โดยจะต้องหากลยุทธ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชาชนควบคู่ไปกับการรับประทานยา และการป้องกันอื่น ๆ

ดร. ฐิติมา วงศาโรจน์ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ จากข้อมูลสถิติของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3, 5, 6 และ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2544 พบว่าประชากรเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 80 และลดลงมาเรื่อย ๆ เหลือร้อยละ 14 โดยเฉลี่ยของประเทศ แต่ในภาคอีสานยังครองอันดับ 1 เหมือนเดิมถึงร้อยละ 18 ซึ่งแต่เดิมนั้นได้รับงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับกว่า 200 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ลดลงเหลือเพียง 2-3 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัวนั่นเอง”

ภาพ/ข่าว โดยคณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาโท สมัครเข้าร่วมโครงการ YFS 2009

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุน เพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน จัดโครงการ Young Financial Star 2009 (YFS 2009) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยได้ดำเนินจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดยในปี 2552 นี้ จะเป็นการเฟ้นหาที่สุดแห่ง นักวางแผนการเงินและประกันชีวิต และที่สุดแห่ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ผ่านการ
คัดเลือก ในรอบแรก จำนวน 300 คน จะได้รับสิทธิอบรมและทดสอบหลักสูตร Singel Licence ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผ่านการคัดเลือก ในรอบ 2 จำนวน 200 คน ยังได้รับโอกาสในการสมัครงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการด้วย

ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาโท ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ สมัครร่วมโครงการ Young Financial Star 2009 (YFS 2009) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org/yfs

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสมคิด นาพรม ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0879454685 / นางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน มุมความรู้ตลาดทุน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202222 - 41 ต่อ 12327 , 0844816091

รับมอบทุนการศึกษา ดุสิต โคตรวงษา

เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2552  รศ. วีระศักดิ์  ศักดิ์ศิริรัตน์  อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาดุสิต  โคตรวงษา จำนวน  50,000 บาท (ทุนประเภทไม่ระบุคณะ) โดยมี นายสมนึก  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ
กองกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

ทุนดุสิต โคตรวงษา  ได้รับเงินทุนตามความประสงค์ของเจ้าของทุนคือ คุณดุสิต โคตรวงษา  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 11 ( เกษตรศาสตร์)  มอบทุนการศึกษาให้คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 50,000 บาท และทุนประเภทไม่ระบุคณะ จำนวน  50,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 100,000  บาท 

ภาพ/ข่าว โดยกองกิจการนักศึกษา


ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2552

ชาว มข. ร่วมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้กำหนดให้ วันที่ 12 สิงหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน รวมถึง รณรงค์ปลูกฝังให้คนไทยสำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ

ทั้งน้อยใหญ่ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   

โดยจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน 178 รูป ที่บริเวณลานน้ำพุ  สวนสาธารณะขอนแก่น 200 ปี บึงแก่นนคร
ในเวลา 06.30 น. และได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 18.00 น. โดยมี นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง รวมถึง คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี ร่วมในพิธีด้วย   

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วางแผนรับมือผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009

ันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) ได้จัดการประชุมขึ้น  ณ  ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์
โดยมี ผศ. นพ. เสริมศักดิ์  สุมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายสู่ความเป็นเลิศ
เป็นประธานการประชุม

คุณจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน  รักษาในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  รายงานสถานการณ์ ว่า ปัจจุบัน (4 สิงหาคม 2552) มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ  8 ,879  ราย เสียชีวิตแล้ว
65 ราย จังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อแล้ว 232 ราย ทาง สสจ. สั่งปิดโรงเรียน 3 แห่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้  1 ) จัดช่องทางพิเศษในการให้บริการทุกโรงพยาบาล  2 ) มีคู่มือ CPR  และเผยแพร่ให้แพทย์ทุกจุดบริการ  3 ) มีการประสานงานกับท้องถิ่น ฯลฯ

ทางคณะกรรมการฯ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคนี้ โดยการทำประชาสัมพันธ์เพิ่ม
มีป้ายประกาศเตือนสำหรับบุคลากรและญาติผู้ป่วยให้ป้องกันตนเองมากขึ้น นอกจากเตรียมการ
ประชาสัมพันธ์แล้ว ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์เอง โดยการเปิดเผยของ ผศ. ธเนศ รังสีขจี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายเคหะบริการได้มีการวางแผนเตรียมหอผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 และฉุกเฉิน 3
เพื่อรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่  กรณีหากมีผู้ป่วยเกิน 60 คน จะเหลือหอผู้ป่วยฉุกเฉิน 2 ไว้รับกรณีฉุกเฉินเพียงตึกเดียว และจะย้ายผู้ป่วยตึก 3 จ  ไปที่หอสงฆ์เดิม  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2552 นี้

ภาพ/ข่าว โดย คณะแพทยศาสตร์

ผศ. นพ. เสริมศักดิ์
สุมานนท์

คุณจันทร์เพ็ญ   บัวเผื่อน

“KKU Show and Share 2009” งานนี้ใครมีดีต้องเอามาโชว

ประสบความสำเร็จกันอย่างท่วมท้น กับการจัดงาน Show and Share 2008 เมื่อปีที่ผ่านมา บุคลากร มข. แห่ส่งผลงานเข้าประชันกัน
อย่างล้นหลาม ปีนี้ผู้จัดหวังสร้างแรงจูงใจ เติมไฟให้คนทำงาน ภายใต้สโลแกน “ งานเห็นผล คนเป็นสุข”

รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ “KKU Show and Share 2009 ” ขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคณะ / หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 30,000 บาท

โดยผลงานที่เข้าร่วมต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1.) เป็นผลงานอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ในระดับบุคคลหรือทีมงาน) 2.) เกิดจากความคิดและการพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 3.) มีผลงานปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่ดี เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นได้ 4.) ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานและรายละเอียดโดยสังเขป ไปที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี E-mail : kmkku@kku.ac.th ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2552 พร้อมจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงาน มีงบประมาณสนับสนุนโปสเตอร์ชิ้นละ 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณทัศนีย์ เสือบัว โทรศัพท์ภายใน 11432 คุณพันธ์เทพ อนันต์เจริญ โทรศัพท์ภายใน 11436 หรือ ที่ http: //home.kku.ac.th /km /

รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท กล่าวต่อว่า การจัดงาน “Show and Share 2009” ในปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา
ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นอย่างดี งาน Show and Share จึงเป็นเหมือนกับเทศกาลหนึ่ง ที่คนทำงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งหน้าตั้งตารอคอย เพื่อที่จะได้นำเสนอผลงานของตน ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เป็นการเติมไฟให้คนทำงาน เพราะสุดยอดของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสูง ถึง 30,000 บาท รวมถึงรางวัล Popular Vote ปีนี้เพิ่มเงินรางวัลจากเดิม 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น KKU Show and Share Bloger พบ Bloging ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices ) R2R รู้ลึก รู้จริง จากองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และ KKU Student Center Learning


ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2552

มข. พัฒนาทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ พร้อมรองรับการขยายงาน KKU Channel

วันที่  8-9 สิงหาคม 2552 ฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์  และสถานีโทรทัศน์เตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Channel) พร้อมด้วย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อรายการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน  ณ อาคาร HS.05 ห้อง 5101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน


โดยในวันที่ 8 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ผศ. อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช หัวหน้าสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และตลอดการอบรมมี นาย ธัญญา ภักดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาการอบรม
เกี่ยวกับการตัดต่อรายการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน    โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหลากหลายโปรแกรม เพื่อให้ผู้อบรมสามารถผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานตัดต่อ ลำดับภาพ-เสียง งานคอมพิวเตอร์กราฟิก และการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากการบรรยาย และสาธิตการทำงานแล้ว ยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์แบบครบวงจร จนมีความ สามารถที่จะผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อนำออกอากาศทาง KKU Channel ได้

ผศ. ดร. วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อรายการโทรทัศน์
ขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นในลักษณะโครงการต่อเนื่อง จากการจัดอบรมในหลากหลายหัวข้อ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทุกส่วน ที่มีความสนใจงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกมิติ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง วัตถุประสงค์แรกคือสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเข้าสู่การร่วมกิจกรรมกับ KKU Channel ให้เป็นสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างแท้จริง และวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่นักศึกษา ให้มีทักษะ มีความสามารถที่หลากหลาย เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการแสดง ( Acting) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์   ซึ่งจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2552  สามารถติดตามรายละเอียด และสมัครได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น www.kku.ac.th 

เปิดบ้านต้อนรับสำนักบริการวิชาการ มรภ. มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มข. รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ และ นายธวัช  รัตนมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ผศ. ว่าที่ร้อยโท ธนพงศ์ จันทรชุม  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และคณะ มี่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ  มข.
โอกาสนี้ ผู้บริหารศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานและแนวทางในการดำเนินงานในภาพรวมให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการบริการวิชาการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ

ช. การช่างมอบเงิน 5 แสนบาท เพื่อกองทุนวันศรีนครินทร์ ฯ

บริษัท ช. การช่าง  จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ มอบเงิน สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 5 แสนบาท ตอบแทนคืนสู่สังคม  ย้ำไม่มุ่งหวังกำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว และเดินหน้าจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 52 เวลา 14.00 น. ณ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพมหานคร คุณปลิว  ตรีวิศวเวทย์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)มอบเงินจำนวน 50 0,000 บาท เพื่อกองทุนวันศรีนครินทร์
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ  

คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จและมีผลกำไรจากการดำเนินงานด้านรับเหมาก่อสร้าง และด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยาวนานกว่า 30 ปี โครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินการคือ  การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อสร้างรถไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม 2 ที่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งคนงานของบริษัทที่ทำงานสร้างเขื่อนน้ำงึม 2 เคยได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้ตอบแทนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในครั้งนี้  

ภาพ/ข่าว โดยคณะแพทยศาสตร์

มอบสินไหมทดแทนแก่ทายาทนักศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทสยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด ให้แก่ทายาทนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย โดยมี นายสมนึก ปิ่นทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และตัวแทนบริษัทสยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

นักศึกษาที่เสียชีวิต ได้แก่ นางสาวกิ่งก้อย วรรณชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ทายาทได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 60,000 บาท
นายณภัท พิริยการนนท์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 ทายาทได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 130,000 บาท


ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2552

( วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ )


ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2552

มข. เดินหน้าเป็นศูนย์กลางผลิตผลงานวิจัยทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

นักวิชาการชี้ งานวิจัยทางการศึกษาเป็นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญ การสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็น
ย้ำ มข. ส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยทุกระดับ บรรจุในหลักสูตรให้นักศึกษาเกิดทักษะ

ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความรู้เป็นฐานของการพัฒนาสังคม ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการ และนักวิจัย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่นำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้การพัฒนาสังคมมีความยั่งยืน นักการศึกษาจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่องค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาจะต้องให้การสนับสนุน และเป็นแกนหลักในการสร้างเครือข่ายของนักวิชาการเหล่านี้

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวอีกว่า คณะฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมงานวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการศึกษา ด้วยการหาแหล่งทุนเพื่ออาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทำการศึกษาค้นคว้า ทำให้คณะศึกษาศาสตร์มีผลงานวิจัยในทุกระดับการศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาอย่างมากมาย นอกจากนี้ยังมีคณะนักวิจัยของคณะฯ ที่จะไปช่วยในการศึกษาวิจัยให้กับองค์กรระดับประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง

ผศ. ดร. ไพศาล
สุวรรณน้อย

การทำวิจัยให้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO ) กองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF ) หลังจากที่ผลงานเหล่านี้ได้ถูกนำ ไปใช้แล้ว ได้มีการรวบรวมผลของการปฏิบัติแล้วมาเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่นักวิชาการ เป็นประจำทุกปี อันทำให้เกิดวงจรการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ยังกล่าวอีกว่า ในด้านการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 5 ปี ซึ่งมีการศึกษาในหลายรายวิชาที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องการทำวิจัย และยังมีรายวิชาที่นำผลการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่เรียกว่า การจัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน รวมทั้งการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่นักศึกษาต้องทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้นำไปใช้จริงเมื่อจบออกไปปฏิบัติงาน

ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในฐานะองค์กรทางการศึกษานั้น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงวาระการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 41 ปี จึงได้จัดการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2552 ( International Conference on Educational Research ) ICER2009 ในหัวข้อ สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 11 - 12 กันยายน 2552 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มข. เพื่อเป็นเวทีให้นักนักวิชาการทั่วโลกได้มาเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะมีนักการศึกษาทั่วโลกมาร่วมงานประมาณ 200 คน นับเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาแวดวงการศึกษาของประเทศอีกครั้งหนึ่ง

อุดมชัย สุพรรณวงศ์/รายงาน

มข . แนะแนวสัญจร...สานฝันปันความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับคณะต่าง ๆ  อาทิ  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ  และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการแนะแนวสัญจร ปีงบประมาณ  2552  ณ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ และโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  ที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ ได้รับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งโครงการแนะแนวสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3  เป็นการแนะแนวการศึกษาและนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปีการศึกษา  2553)  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจได้รับทราบ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และไมตรีอันดี ระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ผ่านมา การแนะแนวสัญจรได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะๆ คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 – 30  มิถุนายน  2552 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี , โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย, ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม  2552 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาสัย จังหวัดนครพนม, โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนครครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนสารคามพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2552  ณ  ศูนย์ประชุมอเนก ประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่, โรงเรียนมารีย์วิทยา  จังหวัดนครราชสีมา, และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์แนะแนว และนักเรียนจากโรงเรียนทุกแห่งที่ไปจัดงานแนะแนวสัญจร ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ไปร่วมงานในบางจังหวัด เข้าร่วมงานอย่างมากมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 30, 000 คน

งานแนะแนวสัญจรนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมด้วยคณะต่าง ๆ ได้จัดตั้งบูธ นิทรรศการแนะนำคณะฯ และหลักสูตรต่าง ๆ
โดยมีอาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่จากคณะฯ มาพูดคุยให้ความรู้  ตอบข้อซักถามโดยตรง  มีการบรรยายนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  การแนะแนวการศึกษาและแนะแนวหลักสูตร  การเสวนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและสาขา วิชาของคณะฯ ต่าง ๆ รวมทั้งการถาม – ตอบปัญหา และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการทางการศึกษา   และที่สำคัญได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์  ในหัวข้อ “ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ”  โดยผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  และได้มอบรางวัล พร้อมด้วยเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศทุกอันดับ และรางวัลชมเชย   บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ตื่นตา ตื่นใจในความรู้และแนวทางเข้าสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2553  ทั้งโดยวิธีรับตรง,   ระบบ Admission  หรือในระบบอื่น ๆ  มากยิ่งขึ้น

ในโอกาสต่อไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยคณะต่าง ๆ   จะเดินทางไปแนะแนวสัญจรอีก 2 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย และระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

นายยุทธนา พละศักดิ์ จากโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แสดงความรู้สึกด้วยความพึงพอใจว่า การแนะแนวสัญจรเป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียน ม.6 ได้รับคำแนะนำที่ดี และรู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมงานแนะแนวสัญจรนี้ ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความรู้ และแนวทางในการเลือกเข้าเรียนสาขาวิชา  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะ “ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นความหวังที่จะได้เข้าศึกษาต่อไป”


ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2552

มข. หนุนชมรมสมาธิและศีลธรรม จัดถวายสังฆทานพระภิกษุ 9 วัด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ชมรมสมาธิและศีลธรรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมอดินแดงมหาสังฆทาน ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 15 รูป จากวัดในจังหวัดขอนแก่น 9 วัด มารับสังฆทานในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 25 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายธงไชย โพธิ์ศรีแก้ว

นายธงไชย โพธิ์ศรีแก้ว นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมสมาธิและศีลธรรม กล่าวว่า ชมรมสมาธิและศีลธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการทำความดี
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยเล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและใช้ชีวิตที่อิสระ จะต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่จะช่วยชี้ทางที่ดีให้ การได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสมาธิและศีลธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของนักศึกษาได้ จึงได้มีการรวม กลุ่มกันทำกิจกรรม ในนามของชมรมสมาธิและศีลธรรม โดยการเชิญชวนทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาที่บึงสีฐานอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้น ยังมีการออกไปให้ความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้ง การสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย สำหรับงานมอดินแดงมหาสังฆทาน ได้จัดต่อเนื่องมา 3 ครั้ง นับได้ว่าประสบความสำเร็จด้วยดี
สำหรับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่อมเกลาจิตใจ ร่วมทำบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานที่จัดเตรียมไว้ตามเจตนาของผู้สนับสนุน เพื่อรับไปประกอบพิธีที่อาคาร 25 ปี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งจะแบ่งการถวายออกเป็นรอบเวลา 4 รอบ

นายธงไชย โพธิ์ศรีแก้ว กล่าวในตอนท้ายว่า กิจกรรมมอดินแดงมหาสังฆทาน ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ซึ่งเป้าหมายของการจัดงานอยากให้บุคลากรและประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก สำหรับอนาคตของโครงการยังตั้งเป้าหมายไปยังวัดที่ประสบอุทกภัย และวัดที่มีความยากลำบากใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนรายได้จากกิจกรรมหากมีส่วนที่เหลือก็จะใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมการทำบุญตักบาตร และการปล่อยปลาบึงสีฐานต่อไป ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 081-3916329

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทำงานเชิงรุก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ที่ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบกลไกเพื่อส่งเสริม และกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มข. ในระดับคณะและหน่วยงาน

บรรยากาศในการประชุม ได้มีการอภิปราย เรื่อง การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. กับ คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในระดับคณะและหน่วยงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย
รัตนเศรษฐากุล ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ และ รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์
สินสุพรรณ ประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มข. จากนั้นในช่วงบ่าย มีการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การพัฒนาระบบกลไกเพื่อส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มข. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล เลขานุการคณะทำงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติจรรยาบรรณ ประจำคณะ / หน่วยงาน ประมาณ 76 คน

ศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ เผยว่า จรรยาบรรณของบุคลากร มข. ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นข้อกำหนดไว้สำหรับควบคุมความประพฤติ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะช่วยรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และวิชาชีพของตนเอง ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากสังคม และความไว้วางใจจากผู้มารับบริการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อการพัฒนากลไกด้านการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในระดับคณะ/หน่วยงาน ให้มีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนด้านส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในแต่ละระดับให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

สัมมนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้นำของแต่ละหน่วยงานจะต้องรู้ทันและนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาใช้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยฝึกอบรมและสัมมนา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย สำหรับผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น โดยกำหนดให้มีการอบรมและสัมมนาเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 จุดประกายความคิด ในระยะนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย

ระยะที่ 2 มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง (การศึกษาดูงาน) เป็น การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมละสัมมนาหลักสูตร   ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหลักสูตร  การเรียนการสอน  และการวิจัย สำหรับผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 3ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2552  ณ  วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา และงานสายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระยะที่ 3 สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงและเสนอแนวทางพัฒนา เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารได้สะท้อนผลจากการนำ
ข้อ เสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและเสนอปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จและแนวทางปฏิบัติที่ดี


ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2552

( วันเสาร์ )


ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2552

ติวเข้ม เจ้าหน้าที่การเงิน เรื่องการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ห้องประชุม อาคาร HS 05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
จัดโครงการฝึกอบรมการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายเกรียงศักดิ์ รัตนวิบูลย์สม คลังจังหวัดขอนแก่น
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสุนาถ บัวทวน ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

นางสุนาถ บัวทวน ผู้อำนวยการคลัง เผยว่า การฝึกอบรมการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ได้อย่างถูกต้อง โดยการส่งข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Web Application ) แทนการส่ง
คำขอเบิกด้วยเอกสารซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการบำนาญ เพิ่มความรวดเร็วในการยื่นเรื่องเบิกจ่ายมากยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้มี นาง จิตรา เหมือนต้นเทียน นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิธีปฏิบัติการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และ นางปราณี อ่อนละมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การฝึกปฏิบัติการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมจัดประชุมทางวิชาการเครือข่ายนิสิต – นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

อาจารย์ สมใจ ศรีหล้า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม และวัฒนธรรม การวิจัยสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติงานด้านสังคมวิทยาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสานสัมพันธ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งได้เปิดสอนในหลักสูตร
ดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังนั้น สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดจัด “การประชุมทางวิชาการ เครือข่ายนิสิต - นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ได้จัดให้มีการอภิปรายเรื่อง “การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการอภิปรายโดย รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ต่อด้วยการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีต่อสังคม : ปัจจุบัน และอนาคต” โดยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการอภิปราย โดย นาย ปรมัตถ ประยูรโต

นอกจากนี้ ยังจัดให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน กับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษย วิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้าง และพัฒนาสานสัมพันธ์เครือข่ายฯ เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกัน ในเรื่องรูปแบบของเครือข่ายนักศึกษา, ลักษณะของกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษา, การทำข้อตกลงร่วมกัน, วันเวลาที่เหมาะสม
และเจ้าภาพเครือข่ายครั้งที่ 2 ปี 2553 และปิดท้ายด้วยสรุปผลโครงการเครือข่ายนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระหว่างมหาวิทยาลัย

คนเก่ง มข.

นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Brand Crossword Game ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท โดยมี รศ. ดร. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ฝึกสอน และในปลายปีนี้ นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันที่งาน Causeway Challenge ที่ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย


แนะนำคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คนใหม่


ตามที่ ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่
13 กรกฎาคม 2552 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง แนวทางการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ ในระยะ 4 ปี
(ก.ค. 2552 – ก.ค. 2556) ว่า กำหนดให้มีกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยมีตัวแทนจากทุกภาควิชาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จัดระบบงานวิชาการให้ชัดเจน เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจัง จัดตั้งหน่วยงานบริการวิชาการ ที่เน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในหลากหลายมิติ ส่งเสริมและเน้นงานวิจัยลักษณะบูรณาการ และมีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม วางพื้นฐานการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ปรับปรุงคุณภาพระบบการพัฒนานักศึกษา อาทิ การกำหนดความชัดเจนในกิจกรรมระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เน้นส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในระดับต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองงานตามนโยบาย และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดำเนินการงานแผนที่มีความชัดเจนในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว และเน้นระบบบริหารงานอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตอบสนอง รวดเร็ว และทำงานอย่างมีความสุข


ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2552

ศูนย์บริการวิชาการ แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่ “ งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง มข. ประจำปี 2552”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานดำเนินการจัดงาน “ งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552” แถลงข่าวการจัดงาน โดยมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คุณชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด ( มหาชน) และ รศ. ดร. อำนวย คำตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่ห้องสุพรรณิกา ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552

รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประธานเปิดงานแถลงข่าวครั้งนี้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงาน
“งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552”
เป็นงานนิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการ การนำองค์ความรู้จากผลการค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเผยแพร่สู่ชุมชนและภาคธุรกิจ

คุณ ชาลอต โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด ( มหาชน) กล่าวเสริมว่า ทางบริษัทได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมในงานนี้ และเป็นการฉลอง
2 ปี ของรายการ “ เส้นทางเศรษฐี” โดยการจัดบูธแสดงสินค้า บริการ และแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ในคอนเซปต์ “ เส้นทางสร้างอาชีพ” โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆได้แก่

โซน ชุมชนคนอาชีพ บูธการจัดแสดงสินค้า บริการ การแนะนำอาชีพจากธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำมากมายกว่า 50 รายการ และธุรกิจของดาราที่ประสบความสำเร็จ
โซน เส้นทางอาชีพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ ของเส้นทางชีวิต จากคนธรรมดา ๆ สู่การก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐีด้วยความสำเร็จจากการทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจเครื่องสำอาง LACARA โดย คุณแหม่ม-จินตหรา สุขพัฒน์ โซน สองมือสร้างอาชีพ กับการจัดอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ โซน แหล่งทุนอาชีพ โดย ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้มาร่วมให้คำปรึกษา รวมถึงตอบคำถามทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและแหล่งเงินทุน และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม การแจกรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มาร่วมงานทุกวัน กับธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำ 10 ร้านเฟรนไชส์

รศ. ดร. อำนวย คำตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวว่า ในฐานะผู้ประสานการจัดงานได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์
ทั้งของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกหลากหลายรูปแบบ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์ นิทรรศการตามรอยวิถีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 8 ชุมชน ซึ่งกำหนดจัด “ งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552” ระหว่างวันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากท่านจะได้ชมนิทรรศการต่าง ๆ แล้ว ยังมีสุดยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อิ่มอร่อยกับมหกรรมอาหาร 4 ภาค สุดยอดสินค้า OTOP ผู้ผลิตพบผู้บริโภค สินค้าแบรด์ดังลดราคาโดย บริษัท สหพัฒน-พิบูลย์ จำกัด และโชว์อลังการจากรายการชิงช้าสวรรค์

ภาพ/ข่าว โดยส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ

กองกิจการนักศึกษา สร้างแกนนำส่งเสริมเอกลักษณ์ มข.

วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มข.
จัดโครงการ “ สร้างแกนนำเครือข่ายนักศึกษาเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 1” ณ  ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา
โดย ผศ. ย์ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “อัตลักษณ์ มข. กับทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  มีนักศึกษาแกนนำกว่า 40 คนเข้าร่วม  มีวิทยากรอบรมประกอบด้วยอาจารย์ ดร. อิศรา  ก้านจักร ( มข. รุ่นที่ 35)  อาจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช  ( มข. รุ่นที่ 35) อาจารย์ อนุชา โสมาบุตร  ( มข. รุ่นที่ 36)  อาจารย์วิศปัตย์  ชัยช่วย  ( มข. รุ่นที่ 36) นาย ภาสกร เตือประโคน( มข. รุ่นที่ 39) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการสร้าง และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้มีการขยายผลในเร็วๆ นี้

ภาพ/ข่าว โดยกองกิจการนักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 72 ทุน และนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน รวม 73 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 229,000 บาท ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมี คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาย อนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มสื่อสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ โดย คุณอภันตรี จิตวิขาม ประธานมูลนิธิอภันตรี
เจเอสแอล เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับ นศ.พ. เขมินทรา พึ่งปัญญาตระกูล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60,000 บาท ( ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)

ภาพ/ข่าว โดยคณะแพทยศาสตร์

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยดานัง เข้าพบผู้บริหาร มข.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบและร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี และ รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย
ตัวแทนผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย จากนั้น ทางคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยดานังได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สำนักวิทยบริการ ก่อนเดินทางกลับ

ภาพ/ข่าว โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์


ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2552

มข. ใช้กลไกความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างแดน
จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้ความรู้วิถีไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการจัดหลักสูตรให้กับนักศึกษาในโครงการประสบการณ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The International Experience Program) และเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติ
ได้เข้ามาศึกษาในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรและกิจกรรมที่เน้นด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี

รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลไปพร้อมกับวิชาการในหลักสูตร ถือเป็นประสบการณ์
ที่นักศึกษาควรจะได้รับ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นฐานของการศึกษาในอนาคต
ที่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ และมีการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรในหลายด้านในการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กล่าวอีกว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการประสบการณ์ระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มาตั้งแต่ต้นปี 2552 โดยโครงการจะมีการเดินทางไปต่างประเทศที่เรียกว่า outbound 1 ครั้ง และการรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาที่เรียกว่า inbound 1 ครั้ง สำหรับการเริ่มต้นโครงการ เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 จำนวน 12 คน (outbound ) ไปศึกษาเรียนรู้ที่ Gannan Normal University มณฑลกันโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลของกิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย และในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2552 เป็นช่วง inbound
ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ รุ่นที่ 1 จำนวน 38 คน จาก Hue University, Hue College of Sciences และ The University of Danang จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีระยะเวลาตามโปรแกรม 29 วัน รวม 72 ชั่วโมง

รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กล่าวอีกว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็น
ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมโลกที่ไร้พรมแดนบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 4 ส่วน คือ (1) การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี การดำรงชีวิต และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของไทยและต่างประเทศ (3) การศึกษาภาคสนาม เช่น การศึกษากิจกรรมชุมชน
แหล่งโบราณสถาน และการใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน และ (4) การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดโปรแกรมครั้งนี้ จากสถาบันภาษา คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

ส่วนของการศึกษาชุมชนได้กำหนดไว้ที่ วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคำปลาหลาย อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น สถานีวิจัยไม้กลายเป็นหิน อุทยานแห่งชาติปราสาทหินพิมาย และแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จ . นครราชสีมา

รศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุข กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ในรุ่นต่อ ๆ ไปจะมีการขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศอื่น ๆ เช่น จีน เกาหลี และออสเตรเลีย รวมทั้งสถาบันอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาที่ศึกษาจนสำเร็จตามโปรแกรมของโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีความร่วมมือตกลงกัน และสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้ตามระบบของแต่ละมหาวิทยาลัย

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / รายงาน

นักวิจัย มข. ชี้ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก ส่งผลดีต่อธุรกิจ SMEs ของอีสาน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 รศ. มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน ในงานแถลงข่าวคณะวิทยาการจัดการ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ภายในงานมีการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ต่อ วิสาหกิจขานดกลาง และขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานของ รศ. ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช และ นางสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ. ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช เผยว่า จากการศึกษาวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC ) ต่อ SMEs ในภาคอีสาน โดยทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือ ผู้แทนของ SMEs ในจังหวัดขอนแก่น และ กาฬสินธุ์ จำนวน 390 ราย ในประเด็นที่น่าสนใจพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้รับประโยชน์จากการเปิดเส้นทาง EWES ค่าเฉลี่ย 3.88 และทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากเส้นทาง EWEC ค่าเฉลี่ย 3.78 วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก EWEC ประมาณ ร้อยละ 30.0

เรื่องที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ จำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.7 จำนวนคู่ค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.6 การขยายตัวของตลาด กลุ่มลูกค้า
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.8 ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.1 มีการลงทุน การขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.9 วิสาหกิจขนาดกลางได้รับผลดีทางเศรษฐกิจมากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม โดยมีการเพิ่มขึ้นในทุกด้าน เช่น รายได้ และกำไรจากการประกอบการ กำลังการผลิต ต้นทุนการผลิต การจ้างงาน การลงทุน การขยายธุรกิจ และการขยายตัวของตลาด กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาสูง มีประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ และมีทักษะความชำนาญด้านภาษาจะมีความสามารถในการแข่งขันและได้โอกาสทางการตลาดสูงกว่า

ในภาพรวมแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลดีจาก EWEC ที่สำคัญเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์ มีการเติบโตมากขึ้น
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนผลเสียที่ได้รับคือ ผลกระทบจากการเข้ามาทำการตลาดของสินค้าจีน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

รศ. ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Jarkko Rautio ผู้เชี่ยวชาญด้าน Prodrug design จาก Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kuopio University ประเทศฟินแลนด์ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ภาพ/ข่าว โดยคณะเภสัชศาสตร์


ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2552

นักวิจัย มข. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552ศ. ดร. อารันต์ พัฒโนทัย

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยาม ซิตี้ โดยผู้ที่คว้ารางวัลคือ ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร วิจัยพัฒนาถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ใหม่ คือ พันธุ์ มข. 60 ปรับปรุงแปรรูปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด และ ศาสตราจารย์ ดร. สายชล เกตุษา
จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาการ
พืชสวน

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกหาบุคคลที่เหมาะสมมีความประพฤติเป็นที่น่าเคารพนับถือ อุทิศตนเพื่องานวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องมา 28 ปีแล้ว เป็นรางวัลที่สร้างกำลังใจให้นักวิทยาศาสตร์ไทยพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นกำลังให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มุ่งมั่นยึดถือเป็นแบบอย่างดำเนินรอยตาม เพราะวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือน
เสาหลักของการพัฒนาประเทศอันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนไทย

ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย เป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทให้กับการทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยท่านได้มีส่วนสำคัญในการวางรากฐาน การวิจัยระบบการทำฟาร์ม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้รับเชิญให้เป็น
อุปนายกสมาคมระบบการทำฟาร์มของภาคพื้นเอเชีย เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพืชไร่ ในเขตร้อนชื้นกึ่งแห้งแล้งนานาชาติ เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็น Visiting Research Fellow ของมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนอร์ธคาโรไลนา และอีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง เป็นหัวหน้าคณะ
นักวิจัยนานาชาติ ในการรักษาความยั่งยืนการใช้ที่ดินในเขตลุ่มแม่น้ำแดง ประเทศเวียดนาม และเป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - ญี่ปุ่น
สาขาการเกษตรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย เป็นผู้ วางรากฐาน และสร้างทีมงานวิจัยถั่วลิสงแห่งชาติ ผลงานสำคัญ คือ การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1 และ 60-3 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นถั่วลิสงพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-3 เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลงานการพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสง มข. 72 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น คือ มีขนาดเม็ดโต ให้ผลผลิตสูง ซึ่งเป็นพันธุ์ถั่วลิสงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท
ี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
ถั่วลิสงพันธุ์ มข. 60
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม


จากการพัฒนาพันธุ์พืช การประสานงาน และสร้างทีมงานนักวิจัยถั่วลิสงของประเทศไทย ทำให้ได้รับยกย่องให้ได้รับเกียรติบัตร
และโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก Peanut Collaborative Research Support Program และมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างทีมงานนักวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน ในถั่วลิสงของประเทศ เป็นผู้ริเริ่มสร้างงานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสงเม็ดโตเพื่อเป็นการค้าและอุตสาหกรรม เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ จนได้รับยกย่องจากสถาบัน การศึกษา องค์การต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ ได้รับการยกย่องจากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น สาขาพืช ประจำปีพุทธศักราช 2550


และในปีถัดมา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในปีเดียวกันได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีพุทธศักราช 2545 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทข้าราชการสาย ก หรือพนักงานสายผู้สอน นอกจากนั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ได้คัดเลือก ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ในฐานะนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นสูงสุด นำไปปรับใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ ให้เป็น “ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เมื่อปี 2551 อีกด้วย


ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2552

นักเรียน รร. แก่นนครวิทยาลัย ดูงานวิจัยพืชและสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน โดยการควบคุมของอาจารย์ เย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ และ อาจารย์ ดำรง ชาแท่น ที่เข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานวิจัยด้านพืชและสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานวิจัยด้านพืชและสัตว์ในครั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่ได้เปิดสอนรายวิชา ว 40285 ระเบียบวิธีวิจัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการวิจัย และการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้และก่อเกิดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียนด้านการทำงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ และการดำเนินการวิจัย จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้
ดังกล่าวไปเชื่อมโยงและพัฒนา สู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือทำการวิจัยในระดับโรงเรียนต่อไป    

การดูงานที่หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ ชานนท์ ลาภจิตร หัวหน้าหมวด พร้อมด้วย
นายเชาวลิตร สีลาดเลา พนักงานการเกษตร นางสาวพวงเพ็ญ พรไธสง ผู้ช่วยวิจัย นายพรชัย หาระโคตร นางสาวทัศนีย์ จำรัสกุล
และ นายชัชวาล แสงฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมงาน  

และที่โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หมวดพืชไร่ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร มี นายวิทวัส ธีรธิติ
นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท นางสาวพจนา สีขาว และ นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ให้การต้อนรับ บรรยายและนำชมงาน

ส่วนที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ รศ. ดร. ฉลอง วชิราภากร เลขานุการสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำชมงานของศูนย์ฯ ซึ่งคณะเกษตร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพร้อมทั้งสถานที่และวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถที่จะตอบสนองทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดีเสมอ

ภาพ/ข่าว โดยคณะเกษตรศาสตร


ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2552

( วันอาทิตย์ )


ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2552

( วันเสาร์ )