เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน
ติดต่อสอบถาม

เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

วารสารFEAT

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

>>โครงการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ<<

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560


........โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเอื้อประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฟาร์ม และการควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในอุตสาห กรรมและชุมชน

>>สอบถามเพิ่มเติมที่<<

โทร. 098-2269153

อีเมล: feat.kku@gmail.com

เว็บไซต์: http://feat.kku.ac.th

>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มFull paper FEAT#4 <<

>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน <<

 

 

>> อ่านข่าวทั้งหมด <<

>>โครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน  ครั้งที่ 6 <<

ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2560

ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.......โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานศึกษาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชน ให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของพลังงาน และปลุกกระแสความรู้สึกความคิดในการอนุรักษ์พลังงานเพราะเยาวชนถือได้ว่าจะเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น

.... ...นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงาน ที่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ใน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4 และ 5

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

>> ภาพข่าวกิจกรรมโครงการค่ายมอดินแดงฯ <<

วารสารFEATฉบับล่าสุด

 

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 60 - มิ.ย.60)

 

 

 

ดาวน์โหลด

วารสารFEAT ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

(ม.ค. 60 - มิ.ย.60)


สารบัญ
ปกวารสาร FEAT Vol.3 No.1
เล่มวารสารFEAT Vol.3 No.1
01 การออกแบบวัฏจักรการขับขี่สำหรับรถจักรยานยนต์ในเขตเมืองสำหรับประเมินค่าการ
   ปลดปล่อยก๊าซไอเสียและการเสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
02 การพัฒนาระบบระบุพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกแบบจลน์สำหรับการทำเกษตรกรแม่นยำ:
   การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของค่าพิกัดตำแหน่ง
03 การพัฒนากฎการควบคุมพีไอดีสำหรับอุปกรณ์ขับเร้าแบบ เปิด/ปิด
04 เส้นทางที่เหมาะสมของปลายแขนกลกรีดยางพารา
05 การหาค่าควบคุมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
06 ผลกระทบของแผ่นกั้นกังหันที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันพลังงานน้ำวนอิสระ
07 การประเมินการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้ฟางข้าวในที่ในที่โล่งแจ้ง
 
ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
   

 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ