วิธีการวัดผล แบ่งออกเป็น
1. จากอาจารย์ผู้ประเมิน ซึ่งได้แก่อาจารย์ผู้ที่ร่วมเข้าฟังแต่ละครั้งๆ ละ 3 ท่าน 70%
-ความเหมาะสมของการพูด บุคคลิกและความชัดเจนในการให้ข้อมูล รวมถึงการใช้สื่อ 10%
-เนื้อหาการนำเสนอครบถ้วนเหมาะสม 35%
-วิจารณ์ อภิปรายแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลทางวิชาการ 20%
-การตรงต่อเวลาในการส่งเอกสารและการนำเสนอ 5%
2. จากอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
3. สอบข้อเขียนท้ายชั่วโมง 5%
4. เวลาเรียนและเข้าฟัง 5% (เวลาเรียนจะต้องมากกว่า 80%)
แล้วนำคะแนนจากแต่ละส่วนมาตัดเกรดโดยใช้ T-score
อาจารย์ผู้ประเมิน อาจารย์ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาแต่ละครั้งๆ ละ 3 ท่าน
อาจารย์ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์
เวลาเรียน วันพุธ เวลา 8.00-9.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-10.00 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 4 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8