การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง