ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัยากรอาหารสัตว์เขตร้อน

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center, TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่เห็นว่า ปัจจุบันระบบการเกษตรของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเกษตรแบบพอเพียง มาเป็นระบบเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่มุ่งการขาย ค้นคว้า และวิจัยด้านทรัพยากรอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาด้านการปนเปื้อนของเชื้อดื้อยา สารตกค้าง และลดการนำเข้าทรัพยากรอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ตลอดจนช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไทยให้ได้มาตรฐาน
      
และด้วยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน การวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้กับประเทศอื่น ๆ ในเขตร้อน การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางนี้จึงไม่มุ่งเน้นเฉพาะวิจัยเพื่อใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่มีการมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันวิชาการอื่น ๆ ในต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การพัฒนากลุ่มงานวิจัยที่มีศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มนักวิชาการให้สามารถดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องในรูปแบบศูนย์วิจัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ขึ้นมา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2545

      ปัจจัยอาหารนับว่ามีความสำคัญต่อระบบการผลิตปศุสัตว์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และหรือการลดต้นทุนการผลิตแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยมีหลายชนิด และมีคุณค่าทางโภชนุที่สำคัญต่อการผลิตปศุสัตว์ นอกจากนั้นแล้วการคัดเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในฤดูกาลต่างๆ ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจะนำไปสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ในรูปของพืช น้ำนม และไข่ ได้อย่างมีคุณภาพการเพื่มคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังเป็นลู่ทางในการเพิ่มคุณค่าของอาหารสัตว์ในประเทศและการส่งออกอีกด้วย
      ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนการวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้กับประเทศอื่นๆในเขตร้อนการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางนี้จึงไม่มุ่งเน้นเฉพาะวิจัยเพื่อใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่มีการมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันวิชาการอื่นๆในต่างประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อรับภาระงานวิจัยที่มีมากขึ้นดังกล่าว

     

วัตถุประสงค์
»
เพื่อผลิตงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า แหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารเขตร้อน
»
เพื่อผลิตนักวิจัยที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถในการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
»
เพื่อเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางและสร้างเครือข่ายในการดำเนินการร่วมกันในด้านการวิจัย ศึกษา ค้นคว้าแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล
»
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนให้แก่เกษตรกร นักวิชาการทั้งในประเทศและสากล
»
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
»
ได้ผลงานวิจัยทางด้านแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์อาหารสัตว์เขตร้อน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์ ในการผลิตปศุสัตว์เพื่อกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ
»
ได้แหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน และเป็นนวตกรรมใหม่ในการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมและอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร นักวิชาการและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและสากล
»
ได้นักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์เขตร้อน และมีผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานด้านอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง
»
ได้เครือข่ายในการทำงานด้านวิจัย ศึกษา ด้านทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อนในระดับประเทศและสากล
 
»
«
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 
จดหมายข่ายศูนย์ฯ
 
ภาพกิจกรรมศูนย์
 
ลิงค์สำคัญ
 

คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ บ้านเมือง