ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์