คู่มือการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีดิจิทัล (Digital)

1. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รับเมลที่บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

เชิญเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อของหน่วยเสนอชื่อที่ท่านสังกัด ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น เป็นต้นไป เมลอาจจะส่งถึงท่านช้ากว่า 8:00 น. เล็กน้อย เนื่องจากระบบจะทยอยส่งเมลถึงผู้มีสิทธิทุกคน

1. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รับเมลที่บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รับเมลที่บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

● สำหรับบุคลากร login เข้าเมล kku.ac.th ของท่านที่ https://mail.kku.ac.th
● สำหรับนักศึกษา login เข้าเมล kkumail.com ของท่านที่ https://kkumail.com
● สำหรับศิษย์เก่า login เข้าเมลที่ท่านให้ข้อมูลไว้กับสมาคมศิษย์เก่า

ทั้งนี้ เมลที่ส่งถึงท่านอาจไม่ได้อยู่ใน Primary Inbox (เช่น ตัวอย่างในภาพ เมลอยู่ใน Updates Inbox) กรุณาตรวจสอบทุก Inbox

2. เนื้อหาอีเมลจะแจ้งขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาอีเมลจะแจ้งขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อหาอีเมลจะแจ้งขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หากท่านประสงค์ที่จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คลิกที่ปุ่ม “เสนอชื่อ” ที่ปรากฏในอีเมล ระบบจะเปิดหน้าเว็บในการเสนอชื่อของหน่วยเสนอชื่อที่ท่านสังกัด (จากตัวอย่าง เป็นการเสนอชื่อของส่วนงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

3. การเสนอชื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพิมพ์ ชื่อ สกุล ของผู้ที่ท่านต้องการเสนอ ไม่ต้องระบุคำนำหน้า ไม่เกิน 2 ชื่อ

หน้าฟอร์มเสนอชื่อ
หน้าฟอร์มเสนอชื่อ

● หากท่านประสงค์เสนอสองชื่อ ให้พิมพ์ชื่อทั้งสอง ในช่อง “ชื่อ สกุล ที่ 1” และ “ชื่อ สกุล ที่ 2”
● หากท่านประสงค์เสนอชื่อเดียว ให้พิมพ์ชื่อ ในช่อง “ชื่อ สกุล ที่ 1”
● หากท่านไม่ประสงค์เสนอชื่อ ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ

 

4. ตรวจสอบชื่อที่ท่านเสนอ คลิกที่ปุ่ม “เสนอชื่อ/Submit”

ระบบจะบันทึกข้อมูลที่ท่านกรอก แล้วแสดงหน้าจอว่าได้รับคำตอบแล้ว ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการเสนอชื่อ
ท่านสามารถปิดหน้าเว็บในการเสนอชื่อหลังจากปรากฏหน้าจอนี้

ปรากฏหน้าจอนี้แสดงว่าการเสนอชื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ปรากฏหน้าจอนี้แสดงว่าการเสนอชื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

[ ดาวน์โหลด เอกสารเวิร์ด ]