FAQ ถามตอบไขข้อสงสัย การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีดิจิทัล

1. ทำไมต้องใช้วิธีเสนอชื่อแบบโดยวิธีดิจิทัล ?

คำตอบ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ ที่เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ให้กับสังคม สามารถชี้นำสังคมในการพัฒนาแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้านถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานด้วย ดังนั้นการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของการสรรหาอธิการบดี โดยการเสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล จึงสอดคล้องกับนโยบาย Green and Smart Campus ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่ช่วยประหยัดเวลา ลดทรัพยากรการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และขณะเดียวกันสอดรับกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

ทั้งนี้ การใช้ระบบดิจิทัลในการนี้ไม่ได้เป็นระบบใหม่ มหาวิทยาลัยเคยนำระบบการเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์มาใช้แล้วหลายครั้งในกระบวนการสรรหาอธิการบดีของกลุ่มศิษย์เก่า และเคยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการสำรวจบางเรื่องของสภามหาวิทยาลัย การเลือกตั้งกรรมการและการลงมติรับร่างข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

2. รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อมาจากไหน ?

คำตอบ
ข้อมูลของผู้มีสิทธิเสนอชื่อนำมาจากฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด เป็นแหล่งข้อมูลเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่เป็นบุคลากร นำมาจากฐานข้อมูลบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลและบันทึกลงในฐานข้อมูลในวันรายงานตัวปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่เป็นนักศึกษา นำมาจากฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลหลายครั้งตั้งแต่กระบวนการรับเข้าจน วันรายงานตัวเข้าศึกษา จนถึงวันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

3. การเสนอชื่อทำได้เมื่อใด มีการเสนอชื่อล่วงหน้าหรือไม่ ?

คำตอบ
การเสนอชื่อในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. (UTC+7) โดยใช้ระบบดิจิทัลไม่มีการเสนอชื่อล่วงหน้า
และหากมีการเสนอชื่อผ่านระบบดิจิทัลในต่างประเทศ ให้ยึดถือตามเขตเวลาของประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. (UTC+7)

4. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีผ่านระบบดิจิทัล ระบบดิจิทัลหมายถึงอะไร ?

คำตอบ
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีผ่านระบบดิจิทัล เป็นการเสนอชื่อผ่านบริการสำรวจออนไลน์ของ SurveyMonkey ซึ่งเป็นระบบของหน่วยงานภายนอก ไม่ใช่ระบบที่พัฒนาเองโดยมหาวิทยาลัย

การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเกิดระหว่างผู้มีสิทธิเสนอชื่อกับระบบของ SurveyMonkey ในต่างประเทศโดยตรง ไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย และเป็นการเสนอชื่อแบบปกปิด (Anonymous Responses) ไม่สามารถทวนสอบย้อนกลับ (track) ได้ว่าชื่อที่เสนอได้มาจากผู้มีสิทธิท่านใด

5. การเสนอชื่อผ่านระบบ Digital ทำอย่างไร ?

คำตอบ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อของแต่ละหน่วยเสนอชื่อจะได้รับอีเมล 1 ฉบับจากระบบ Digital เพื่อบอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบการเสนอชื่อ

หากมีสิทธิตามประกาศฯ มากกว่า 1 หน่วยเสนอชื่อ จะได้รับอีเมลตามจำนวนสิทธิ ยกตัวอย่างเช่น ท่านเป็นพนักงานเต็มเวลาของสังกัดคณะและเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกสภาพนักงาน ท่านจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ จากคณะที่สังกัด 1 ฉบับเพื่อเสนอชื่อในฐานะสังกัดคณะ และจากสภาพนักงานอีก 1 ฉบับเพื่อเสนอชื่อในฐานะสภาพนักงาน เป็นต้น

การเสนอชื่อผ่านระบบดิจิทัลเป็นไปตามมาตรา 9 แห่ง พระราชบญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

6. คนที่ไม่มีอีเมลแต่อยากเสนอชื่อผ่านระบบ Digital ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอีเมลของผู้มีสิทธิเสนอชื่อจริง อีเมลที่ใช้เสนอชื่อจะต้องเป็นอีเมลที่ออกโดยมหาวิทยาลัย (@kku.ac.th, @kkumail.com)

ปัจจุบัน บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อทุกคนมีอีเมลของมหาวิทยาลัย (@kku.ac.th) ทุกคน หากตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อกองทรัพยากรบุคคลเพื่อขอตรวจสอบแก้ไข

นักศึกษาที่มีสิทธิเสนอชื่อ หากยังไม่มีอีเมล สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ https://accounts.kkumail.com/signup

7.  ในวันเสนอชื่อหากมีเหตุไม่สามารถปฎิบัติราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนั้น สามารถเสนอชื่อได้หรือไม่ ?

คำตอบ
สามารถกระทำได้ เนื่องจากเป็นการเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ที่ทำให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าไปเสนอชื่อผ่านระบบ Digital ได้ ทุกคนที่มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รับอีเมลในการเข้าใช้ระบบ Digital

8.  แต่ละคนจะใช้สิทธิซ้ำ ผ่านระบบ Digital ได้หรือไม่ ?

คำตอบ
หากใช้สิทธิเสนอชื่อแล้วไปแล้ว จะใช้สิทธิเดิมเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ ระบบ Digital จะทำการตรวจการใช้สิทธิและไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิซ้ำอัตโนมัติ

9. เสนอชื่อผ่านระบบ Digital แล้วจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ?

คำตอบ
หากเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบ Digital จะไม่อนุญาตให้แก้ไขได้

10.  หากเสนอชื่อสะกดชื่อ-สกุลผิด จะถือเป็นบัตรเสียหรือไม่ ?

คำตอบ
ประกาศฯฉบับที่ 1 ข้อ 4.3 วรรค 2 “การเสนอชื่อตามวรรคแรกให้เสนอชื่อตรงตามชื่อ – สกุลที่แท้จริง อย่างไรก็ตามหากสะกดไม่ถูกต้อง แต่สื่อความหมายถึงชื่อ – สกุลของบุคคลใด ให้ถือว่าได้เสนอชื่อ-สกุลที่แท้จริงของบุคคลนั้นแล้ว”

11. การให้บุคคลอื่นเข้าใช้อีเมล แล้วลงคะแนนทำได้หรือไม่ ?

คำตอบ
การเข้าอ่านอีเมล จะต้อง login ด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ซึ่งเป็นความลับและเป็นสิทธิส่วนบุคคลและมีเพียงเจ้าของอีเมลเท่านั้นที่รู้ การจะให้บุคคลอื่นเข้าใช้อีเมลแทนสิทธิของตน โดยเจ้าของอีเมลมอบชื่อผู้ใช้ของและรหัสผ่านของตนให้กับผู้อื่น ถือเป็นการกระทำความผิด ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 983/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการระบบเครือข่าย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย ข้อ 9

หากมีความพยายามในการเข้าใช้อีเมลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำความผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 และ มาตรา 7

12.  เชื่อได้อย่างไรว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งของมหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขโปรแกรมแล้วทำให้ทราบข้อมูลของแต่ละคนหรือเปลี่ยนคำตอบได้ ?

คำตอบ
ระบบที่ใช้เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตสำหรับทำแบบสำรวจออนไลน์ของ SurveyMonkey เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ จึงจัดหามาเพื่อนำมาใช้บริการในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสำรวจ โพล เลือกตั้ง ลงมติ ซึ่งเคยใช้กันมาก่อนหน้าการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ระบบดังกล่าวไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเองโดยมหาวิทยาลัย ไม่ได้จ้างพัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ในระบบของมหาวิทยาลัย การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเกิดระหว่างระบบของ SurveyMonkey ในต่างประเทศกับผู้มีสิทธิเสนอชื่อโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ต จึงไม่มีทางที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งของมหาวิทยาลัยจะทราบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำตอบได้

13. มั่นใจได้หรือไม่ว่าจะไม่มีใครทราบว่าผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละรายการคือใคร ?

คำตอบ
มั่นใจได้ SurveyMonkey มีบริการ Anonymous Responses [1][2] คำตอบที่รวบรวมโดยระบบของ SurveyMonkey จะไม่มีการบันทึก ชื่อ สกุล อีเมล ไอพีแอดเดรส หรือข้อมูลอื่นใดในการระบุตัวบุคคล

กรณีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่ละหน่วยเสนอชื่อจะเป็นผู้ดำเนินการในการสร้างระบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีบนระบบของ SurveyMonkey และส่งแบบเสนอชื่อถึงผู้มีสิทธิของหน่วยเสนอชื่อนั้น ๆ ผ่านทางอีเมล โดยจะใช้วิธีเสนอแบบปิด (Anonymous Responses) เท่านั้น ข้อมูลที่รวบรวมโดยระบบจะมีเพียงชื่อที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพิมพ์ตอบกลับให้ระบบ ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเสนอชื่อใคร

14.  มีผู้ใดดักรับข้อมูลขณะทำการส่งคำตอบได้หรือไม่ ?

คำตอบ
ข้อมูลที่รับส่งระหว่างผู้ใช้งาน ทั้งผู้ดำเนินการในการสร้างแบบสำรวจและผู้ตอบแบบสำรวจ จะส่งด้วยวิธีการเข้ารหัสลับระหว่างเว็บเบราวเซอร์ของผู้ใช้กับแม่ข่ายของ SurveyMonkey ในต่างประเทศ การดักรับแม้จะทำได้ก็จะได้เพียงข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้ ไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลจริงออกมาได้ และผู้กระทำการจะมีความผิดตาม ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8

15.  หากระบบล่มระหว่างวันเสนอชื่อจะทำอย่างไร ?

คำตอบ
SurveyMonkey มีฐานผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน รับคำตอบแบบสอบถามเฉลี่ยมากกว่า 90 ล้านครั้งต่อเดือน ระบบจึงได้รับการออกแบบให้ใช้แม่ข่ายจำนวนมากทำงานทดแทนกันได้หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โอกาสที่จะล่มมีน้อยมาก

กรณีสุดวิสัยที่ถือเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ จะเป็นอำนาจของกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณา

16.  ระบบ Digital ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ดูจากอะไร ?

คำตอบ
SurveyMonkey เป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านบริการแบบสำรวจออนไลน์อันดับต้น ๆ ของโลก ได้รับการตรวจสอบ (audit) และรับรอง (certified) กระบวนการ ความมั่นคงปลอดภัย โดยบริษัทตรวจสอบที่น่าเชื่อถือสูง เป็นการยืนยันความความเข้มงวดของกระบวนการว่าเป็นไปตามข้อตกลงในการให้บริการกับผู้ใช้ระบบ ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการทำ Anonymous Responses ว่าไม่มีทางระบุตัวผู้ตอบแบบสำรวจได้

17.  การประมวลผลข้อมูลการเสนอชื่อผ่านระบบ Digital ใครเป็นคนดำเนินการ ?

คำตอบ
หน่วยเสนอชื่อจะได้รับข้อมูลในการเข้าระบบภายหลังเสร็จสิ้นกำหนดการเสนอชื่อหลังเวลา 15.00 น. และเป็นหน้าที่ของหน่วยเสนอชื่อในการนำข้อมูลออกจากระบบ SurveyMonkey เพื่อนำไปประมวลผลและให้คณะกรรมการประจำพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเรียงตามลำดับพยัญชนะ ตามประกาศคณะกรรมสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และส่งผลการเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการภายในวันเดียวกันตามข้อ 4.3 ภายในเวลา 18.00 น.

ข้อมูลการประมวลผลจากระบบ SurveyMonkey ที่ดำเนินการโดยหน่วยเสนอชื่อเป็นข้อมูลลับ หน่วยอื่นไม่สามารถเข้าดูผลลัพธ์ของหน่วยอื่นได้

18.  ผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสามารถแนะนำตัวเองผ่านระบบประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ?

คำตอบ
ประสานงานได้ที่ presidential-search@kku.ac.th โดยดำเนินการได้ ดังนี้
1. จัดส่งข้อมูล ชื่อ สกุล รูปภาพ จำนวน 1 รูป และลิงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กระบวนการสรรหาอธิการบดี https://web.kku.ac.th/presidential-search
2. จัดส่งภาพนิ่งขนาด 1,280×720 จุด (pixels) จำนวน 1 รูป เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัลของมหาวิทยาลัยด้วยภาพนิ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.
3. แจ้งความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล (KKU – POP) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.

19. ผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสามารถแนะนำตัวเองผ่านระบบ KKU POP มีการจำกัดจำนวนการส่งหรือไม่ และมีการส่งอย่างไร ?

คำตอบ
ไม่จำกัดจำนวน สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. โดยนำส่งข้อมูลมายัง presidential-search@kku.ac.th

20.  ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่เป็นวันเสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติสามารถแนะนำตัวเองได้หรือไม่ ?

คำตอบ
ตามประกาศฯ ฉบับที่ 3 ข้อ 4 “ให้ยุติการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในทุกช่องทางภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. (UTC+7)”

21.  ผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไม่ได้ถือปฎิบัติตาม ประกาศฯ ฉบับที่ 3 จะเกิดอะไรขึ้น ?

คำตอบ
ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย แต่ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำตัวที่สร้างสรรค์ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีงาม

ข้อมูลอ้างอิง
[1] https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-do-I-make-surveys-anonymous

[2] https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/Can-I-create-a-poll-or-voting-environment

[ดาวน์โหลด ]