คู่มือการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีดิจิทัล (Digital)

1. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะได้รับเมลที่บัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย เชิญเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อของหน่วยเสนอชื่อที่ท่านสังกัด ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น เป็นต้นไป เมลอาจจะส่งถึงท่านช้ากว่า 8:00 น. เล็กน้อย เนื่องจากระบบจะทยอยส่งเมลถึงผู้มีสิทธิทุกคน ● สำหรับบุคลากร login เข้าเมล

Read more

อบรมการเตรียมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีการดิจิทัล (Digital)

อบรมการเตรียมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีการดิจิทัล (Digital) ขอเชิญคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเสนอชื่อฯ เข้าร่วมอบรม การเตรียมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีการดิจิทัล (Digital) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more

FAQ ถามตอบไขข้อสงสัย การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีดิจิทัล

1. ทำไมต้องใช้วิธีเสนอชื่อแบบโดยวิธีดิจิทัล ? คำตอบ สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ ที่เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ให้กับสังคม สามารถชี้นำสังคมในการพัฒนาแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้านถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานด้วย ดังนั้นการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของการสรรหาอธิการบดี โดยการเสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล จึงสอดคล้องกับนโยบาย

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Read more

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ บุคลากรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Read more

ม.ขอนแก่น แถลงหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหาอธิการบดี มข. คนที่ 11

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566 นำโดย ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ ร่วมกันแถลงหลักเกณฑ์  กระบวนการ และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยายาลัยขอนแก่น วาระ

Read more

บันทึกเทปและข้อมูลจากการประชุมชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61

บันทึกเทปการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61 การประชุมชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการฯ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น ณ

Read more

ขอเชิญ รับฟังการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61 นี้

ด่วน ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ รับฟังการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการฯ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00

Read more