นโยบายมข. 2562-2566

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย


ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย

นโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๕๖๒-๒๕๖๖