ติดต่อ/กรรมการ

การติดต่อประสานงานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ประสานงานกีฬาบุคลากรฯ (กองการกีฬา อาคารพลศึกษา) โทรศัพท์/โทรสาร 043 – 202778

คณะกรรมการอำนวยการ
ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 081-6011544
รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รศ.สมหมาย   ปรีเปรม 081-2614799
รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ลิขิต อมาตยคง 081-9642135
เลขานุการ ผู้อำนวยการกองการกีฬา นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ 081-4714838
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 081-6011544
รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รศ.สมหมาย   ปรีเปรม 081-2614799
รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ลิขิต อมาตยคง 081-9642135
รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี 086-1453545
เลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ 089-2774946
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการกองการกีฬา นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ 081-4714838
 ฝ่ายเทคนิคกีฬา
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี 086-1453545
รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ 089-2774946
รองประธาน ผู้อำนวยการกองการกีฬา นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ 081-4714838
รองประธาน นายกสโมสรข้าราชการและบุคลากร นายประสิทธิ์  โททุโย 089-7122186
เลขานุการ นักวิชาการศึกษา กองการกีฬา นายสิทธิชัย   ยินดีชาติ 081-7921393
ผู้ช่วยเลขานุการ นักพัฒนากีฬา กองการกีฬา นายสันติ   ฤาชา 086-6370050
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม 081-2614799
รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี 086-1453545
รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง อาจารย์ปาริชาต บุตรวงค์ 089-2023087
เลขานุการ ผู้อำนวยการกองคลัง คุณสุนิภา ไสวเงิน 080-1778131
ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  กองคลัง นางพรรณี  ศักดิ์ทัศนา 089-4222479
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง นางสาวชุติมา   ศรีประไหม 086-2229472
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง นางสาวกุฎากรษ์   ทองจันทร์ 061-4419793
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี 081-6662717
รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 081-5449298
เลขานุการ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นายชุมพร  พารา 088-0612565
ผู้ช่วยเลขานุการ กองสื่อสารองค์กร นางสถาพร  นาวานุเคราะห์ 083-1488020
ผู้ช่วยเลขานุการ กองสื่อสารองค์กร นางสาววัลยา   ภูงาม 080-4020077
ฝ่ายสถานที่
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ 088-0282272
รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 083-0093026
รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการงานก่อสร้าง
และบำรุงรักษา
อ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง 081-7350409
เลขานุการ กองอาคารและสถานที่ นางสาวปิติยาพร  ภูงาม 098-0154419
ผู้ช่วยเลขานุการ กองอาคารและสถานที่ นายศุภชัย   มูลตรีศรี 082-8500460
ผู้ช่วยเลขานุการ กองอาคารและสถานที่ นางสาววันวิสาข์  โสภาเพชร 081-4718407
ผู้ช่วยเลขานุการ กองอาคารและสถานที่ นางสาววิยะดา   จันทร์โสดา 089-7860666
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและระบบขนส่ง
ประธาน ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ 081-8725766
รองประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม 081-9547708
เลขานุการ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย นายเกษม ภูธรรมะ 081-5445824
ผู้ช่วยเลขานุการ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย นายมรกต สุบิน 094-4691542
ผู้ช่วยเลขานุการ งานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง นายชาตรี   สิทธิ 087-8558342
ฝ่ายจัดหาทุนและสิทธิประโยชน์
ประธาน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์   แต้เจริญวิริยะกุล 089-8456698
รองประธาน นายชัยชาญ  วรนิทัศน์ 081-5448088
รองประธาน นายนิพนธ์  เจริญกิจ 085-6814049
รองประธาน หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ดร.สงัด  ปัญญาพฤกษ์ 088-5615670
เลขานุการ นายกสโมสรข้าราชการและบุคลากร นายประสิทธิ์  โททุโย 089-7122186
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางธรธัญญา  ธารเลิศ 081-2622138
ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ นางนิภาพร  สวยรูป 092-2483338
ฝ่ายจัดทำเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
ประธาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 083-9900188
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ 081-5453797
รองประธาน รองคณบดีคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สัญชัย  สันติเวส 081-5325057
กรรมการ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ชิงชัย   ศิริธร 084-0555214
กรรมการ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี 092-3271001
เลขานุการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางพรรณี   จรดอน 084-6003686
ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึก
ประธาน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช 819-743732
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.ดร.อานนท์  คำวรณ์ 896-986795
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.ทองรวี  ศิลาน้อย 080-401-8989
เลขานุการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางดารารัตน์   อุ่นคำ 063-7172442
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ นายธีรยุทธ   ชุมหิน 082-8754001
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเทศน์สัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสาวรัตติยา  วิเศษผง 081-546-7533
ฝ่ายพิธีเปิด พิธีปิด และการแสดง
ประธาน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ 081-7397203
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง 086-5825725
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.กฤษฏา วงศ์คำจันทร์ 085-0452667
รองประธาน อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ศราวดี ภูชมศรี 083-1459011
เลขานุการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวปรียชาต  การปลื้มจิตต์ 087-2208594
ผู้ช่วยเลขานุการ พนักงานธุรการ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวสุภาวดี ชาบัว 085-0138498
ผู้ช่วยเลขานุการ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวพิมพิไล แสงทัพ 080-1999559
ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ประธาน ประธานคณะกรรมการกิจการหอพัก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 081-9891983
รองประธาน ผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา น.ส.ไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ 081-5929202
รองประธาน หัวหน้าหน่วยหอพักที่ 7 กองบริการหอพักนักศึกษา นางอรนงค์   เย็นเกษม 086-8540318
เลขานุการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองบริการหอพักนักศึกษา นางเพ็ญนภา  ชนะทัพ 081-7392955
ผู้ช่วยเลขานุการ กองบริการหอพักนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญอานันท์ โชติธนวรณัฐภัค 061-9164232
ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
ประธาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รศ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ 089-7103163
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายสู่ความเป็นเลิศและบริการสุขภาพ ผศ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู 086-7895720
เลขานุการ ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก นางสลักจิต  ศรีมงคล 088-5521117
ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นางรื่นฤดี  แก่นนาค 085-6076214
ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วย EMS โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นางสาวกัญญา   วังศรี 087-3740444
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและประมวลผล
ประธาน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย 081-6610113
รองประธาน รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์  มีสวาสดิ์ 089-7101338
เลขานุการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนรพร พระธานี 084-7856975
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุชาติ  จุลรัตน์ 091-8673477
ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพัชราภรณ์  จิรานุวัฒนวงษ์ 097-3011694
ฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขัน
ประธาน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร 064-4199911
รองประธาน รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร. นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 081-7759559
รองประธาน รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช 081-2622594
เลขานุการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นายยุทธนา  สุมามาลย์ 093-4651931
ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ 084-7892752
ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นางสาวกุลประภา บุญเกิด 085-0022321
ฝ่ายต้อนรับ
ประธาน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. ดร.เสาวมาศ  คุณล้าน เถื่อนนาดี 081-6703895
รองประธาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผศ. ดร.นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา 081-0571166
เลขานุการ หัวหน้างานสนับสนุนการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ นางนันทิยา   บุญเปียง 089-6191250
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ นางสุพัตรา  สุวรรณประเทศ 089-4355805
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ นายเด่นชัย สิมมา ‭085-7383583
ฝ่ายจัดเลี้ยง
ประธาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางปภาภร ดลประสิทธิ์ 081-7490197
เลขานุการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวเนตรนภา  โสดาดี 089-5030329
ผู้ช่วยเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางเจษฎาพร   ศรีรัตนประพันธ์ 084-6022950
ผู้ช่วยเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวศศิกร  เสือแก้ว 081-5458822
ฝ่ายเลขานุการ
ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ผศ. จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ 089-2774946
รองประธาน ผู้อำนวยการกองการกีฬา นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ 081-4714838
กรรมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองการกีฬา นางกุหลาบ   พรมแม้น 083-355-8410
เลขานุการ นักวิชาการศึกษา กองการกีฬา นายเฉลิมพล   แสงแก้ว 099-4707779
ผู้ช่วยเลขานุการ พนักงานธุรการ กองการกีฬา นางสาวศุภธิดา  ชูกลิ่น 094-9915442

 


รายชื่อผู้ประสานงานกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่ ชนิดกีฬา อนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ผู้แทน กกมท. ที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
1 กรีฑา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 084-600-1735 นายถาวร  กมุทศรี 081-450-4651
นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง เลขานุการและอนุกรรมการ 081-661-2131
ผศ.วิชิต เผือกนอก ผู้ประสานงาน 091-361-7594
2 ว่ายน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ประธานอนุกรรมการ 088-339-2673 นายพลากร  นคราทิตย์
081-959-2945
นายศุภณัฏฐ์  สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร เลขานุการและอนุกรรมการ 085-005-1980
นายธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพานิช ผู้ประสานงาน 065-051-4165
3 ฟุตบอล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 081-799-9526 นายอาคม  สมุทรโคจร 081-987-0622
นายสุพัฒน์ หมู่บ้านม่วง เลขานุการและอนุกรรมการ 097-301-6573
ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้ประสานงาน 089-277-4946
4 วอลเลย์บอล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 086-885-6554 นายทศพล  ธานี 081-431-3958
นางประทุมมา  ทาแดง เลขานุการและอนุกรรมการ 086-850-6425
นางยุภาพร ทองน้อย ผู้ประสานงาน 084-416-6263
5 กอล์ฟ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ประธานอนุกรรมการ 089-841-3184 นายสาธิน  ประจันบาน 081-330-4241
นายธวัช รัตนมนตรี เลขานุการและอนุกรรมการ 084-795-4040
นายธวัช รัตนมนตรี ผู้ประสานงาน 084-795-4040
6 เซปักตะกร้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานอนุกรรมการ 081-974-3340 นายพีระ จันทร 086-796-9138
นายสมคิด  พลตื้อ เลขานุการและอนุกรรมการ 081-546-2370
ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ประสานงาน 081-661-6240
7 เทนนิส ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ  – นายสุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม 081-655-6843
นางสาวรัตนาพร  ทำใหม เลขานุการและอนุกรรมการ 094-283-9328
ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล ผู้ประสานงาน 081-662-5725
8 เทเบิลเทนนิส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 086-850-5592 นายสุรินทร์  รอดเมือง
081-735-5773
นายภราดา ตติยภัค เลขานุการและอนุกรรมการ 095-668-7755
นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ์ ผู้ประสานงาน 085-744-1391
9 แบดมินตัน คณบดีคณะเกษตรษศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 081-872-4027 นายสมยศ  อัศวโพสพ 081-933-2053
ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการและอนุกรรมการ 088-561-5670
ผศ.ดร.พลากร สุรกุลประภา ผู้ประสานงาน 081-544-1610
10 เปตอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 081-708-2508 นายวรรณะ  วชิราธาดา 081-132-4455
นางสาวสิริพร แจ้งพรมมา เลขานุการและอนุกรรมการ 089-573-1299
ดร.สังเวียน ปินะกาลัง ผู้ประสานงาน 086-924-6606
11 วอลเลย์บอลชายหาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 081-872-2466 นายอิทธิ  คำเพราะ 090-949-3493
นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ เลขานุการและอนุกรรมการ 092-153-5959
นายนิพิฐพนธ์ สีอุปลัด ผู้ประสานงาน 088-302-0849
12 ฟุตซอล ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานอนุกรรมการ 087-225-3273 นายอติพล  สุวรรณดี 081-651-0613
นายเสนีย์ จันทร์ลุน เลขานุการและอนุกรรมการ 086-233-0117
นายวิญญ์ สาสุนันท์ ผู้ประสานงาน 081-964-3391
13 สนุกเกอร์-บิลเลียด ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานอนุกรรมการ 081-872-5766 นายฉัตรชัย  ศรีวิไล 089-201-6173
นายมนูญ ตนัยโชติ เลขานุการและอนุกรรมการ 084-409-9951
นายมนูญ ตนัยโชติ ผู้ประสานงาน 084-409-9951
14 ลีลาศ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประธานอนุกรรมการ 081-592-3443 นายชัยรัตน์  ชูสกุล 088-562-2656
นางสาวเทพวรรณ สิงหบุตร เลขานุการและอนุกรรมการ 043-236-538
นางวนาพร เอี่ยมมะ ผู้ประสานงาน 086-716-1951
15 แอโรบิก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 089-861-4696 นายชัยรัตน์  ชูสกุล 088-562-2656
นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ เลขานุการและอนุกรรมการ 091-419-8813
นางวิภาลักษณ์ พรมณี ผู้ประสานงาน 089-422-9251
16 ตะกร้อลอดห่วง คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานอนุกรรมการ 081-974-3340 นายพีระ  จันทร 086-796-9138
นายสมคิด  พลตื้อ เลขานุการและอนุกรรมการ 081-546-2370
ผศ.ดร.ไมตรี ประการะสังข์ ผู้ประสานงาน 081-661-6240
17 หมากกระดาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 089-712-2893 นายชูเกียรติ  เกียรติธีรรัตน์ 099-351-5699
นางณัฐพัชร จ้ำเก้า เลขานุการและอนุกรรมการ 061-952-2625
นายสันติ บัวหอม ผู้ประสานงาน 087-670-1662
18 จักรยานเพื่อสุขภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานอนุกรรมการ 081-954-7708 นายสุรชา อมรพันธุ์
081-871-5745
นางสาวดรุณี โพธิ์ปัสสา เลขานุการและอนุกรรมการ 087-226-6946
ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ประสานงาน 089-417-5588