กำหนดการพิธีเปิด (2 มิ.ย. 61)

กำหนดการพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
************************************

15.30 น. ตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา ณ ถนนหน้าอาคารแก่นกัลปพฤกษ์ (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
16.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16.10 น. เริ่มเคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16.20 น. ขบวนนักกีฬามหาวิทยาลัยแรก ถึงบริเวณพิธีในสนาม
16.50 น. ขบวนนักกีฬามหาวิทยาลัยสุดท้าย เข้าสู่สนาม
17.00 น. เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
17.10 น. – รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ
17.15 น. – รศ.ดร.สมหมาย เปรมปรี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
กล่าวต้อนรับ ในนามจังหวัดขอนแก่น
17:25 น. – รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิกานบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน
พร้อมเชิญ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธี
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน
17.35 น. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน
17.40 น. เชิญธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และธงการแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์ “ ขึ้นสู่ยอดเสา
17.45 น. นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวปฏิญาณตน
17: 55 น. ผู้แทนกรรมการผู้ตัดสิน นำกล่าวปฏิญาณตน
18.05 น. นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม
18.15 น. นักกีฬาพาเหรดออกจากสนาม
18.25 น. การแสดงพิธีเปิด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *