การบริการฝ่ายการแพทย์พยาบาลและกายภาพบำบัด

 1. ศูนย์บริการกรณีฉุกเฉิน บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลจัดเป็นห้องตรวจfast track ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ให้บริการตรวจรักษานักกีฬาที่ส่งต่อมาจากศูนย์โพลีคลินิกที่หน่วยปฐมภูมิศูนย์นักศึกษา หน่วยปฐมพยาบาลสนามแข่งขันตลอด 24 ชม. แต่ละสถาบันรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามสิทธ์การรักษาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 • ผู้ประสานงานนางสุนทราพร วันสุพงศ์ 084-4287611
 1. ศูนย์โพลีคลีนิคที่หน่วยปฐมภูมิศูนย์นักศึกษาหลังศูนย์อาหารcomplex
 • ให้บริการตรวจรักษานักกีฬาที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการแข่งขันบริการตั้งแต่เวลา 30-20.00น.
 • ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธ์การรักษาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 • ผู้ประสานงานนางจุฬาลักษณ์ ณ หนองคาย  089-7152545
 1. หน่วยปฐมพยาบาลสนามแข่งขัน
 • บริการปฐมพยาบาลนักกีฬาบาดเจ็บที่สนามแข่งขัน พร้อมรถพยาบาลทุกชนิดกีฬาปะทะ
 • ตรวจรักษาพยาบาลฟรี
 • ผู้ประสานงานนางสลักจิต ศรีมงคล  088-5521117
 1. โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ (ID Card) และบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงสิทธิ์ทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ
 2. สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกรุณารวบรวมข้อมูลสิทธิ์การรักษาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แจ้งให้ฝ่ายการแพทย์ฯทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเช่นประกันชีวิต  สิทธิ์ข้าราชการฯลฯ
 3. กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง
 4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน