บันทึกเทปและข้อมูลจากการประชุมชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61

บันทึกเทปการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61

การประชุมชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการฯ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น