ม.ขอนแก่น แถลงหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหาอธิการบดี มข. คนที่ 11

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566 นำโดย ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ ร่วมกันแถลงหลักเกณฑ์  กระบวนการ และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยายาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากรศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ( ในวาระ 2557-2561 ) ดังนั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2561 ตามข้อ 5  กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น     ทำการสรรหาอธิการบดี   ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนที่อธิการบดีคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลาอย่างน้อย 180 วัน และให้เสนอผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนอธิการบดีจะครบวาระการกำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 90 วัน

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีผล 12 กรกฎาคม 2561  โดยคณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมหารือกัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในวันนี้ (1 สิงหาคม 2561) เพื่อแถลงหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566 ต่อสาธารณะ เป็นการเปิดเวทีให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวหน้าต่อไป

ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า กระบวนการสรรหาอธิการบดี เป็นการเปิดเวทีให้ประชาคมมีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นผู้นำประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกคน ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  เลือกชื่อที่พวกเราทุกคนพอใจ ประชาคมพอใจ กรรมการสรรหาฯพอใจ และสภามหาวิทยาลัยพอใจ โดยกระบวนการสรรหาครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเสนอชื่ออย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และรวดเร็ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการสรรหาครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอแก่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การสรรหาอธิการบดีผู้เหมาะสมเป็นผู้นำในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป

ดร.วิชัย  ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.วิชัย  ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

      ดร.วิชัย  ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า กระบวนการสรรหาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาอธิการบดี  โดยประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ชื่อ ผ่านระบบดิจิทัล (Digital) จากนั้นคณะกรรมการฯ ระดับส่วนงาน จะคัดสรรชื่อที่ถูกเสนอจากบุคลากรภายในส่วนงานจำนวน 2 ชื่อส่งมายังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ชื่อที่เสนอนั้นจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และทำการสัมภาษณ์ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหา เพื่อคัดเลือก 3 รายชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  จากนั้น สภามหาวิทยาลัยรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่สภาฯกำหนด  ทั้งนี้เป็นไปตามกำหนดการสรรหา คือเสนอผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนอธิการบดีคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 90 วัน (กำหนดไม่เกินวันที่ 7 พฤศจิกายน ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนำผลการสรรหาไปพิจารณาเพื่อเฟ้นหาอธิการบดีคนที่ 11 ต่อไป

 ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการนำเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยระบบ ดิจิทัล (Digital) ว่าระบบที่ใช้ในการเสนอชื่อเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก มีความรวดเร็ว แม่นยำ  ปลอดภัย โปร่งใส  เชื่อถือได้ ซึ่งไช้อีเมลของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระดับดังกล่าว ทั้งนี้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ชื่อ โดยมีขั้นตอนคือคณะทำงานประจำส่วนหน่วยงาน จัดเตรียมระบบในการเสนอชื่อ  จากนั้น ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับอีเมล์  เมื่อคลิกที่อีเมล์จะปรากฏหน้าจอเสนอชื่อ โดยสามารถเสนอได้ไม่เกิน 2 ชื่อ  (สามารถเสนอ 1 ชื่อ 2 ชื่อ หรือไม่เสนอได้) จากนั้นกดยืนยัน  จึงถือเป็นอันเสร็จสิ้น  โดยได้ให้ความมั่นใจว่าถ้าเสนอชื่อใครแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลท่เสนอชื่อไปนั้นเป็นอีเมล์ของใคร และเสนอชื่อใครไป

หลังจากการแถลงของคณะกรรมการสรรหา ได้เปิดให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้ารับฟังการชี้แจงได้ซักถาม ซึ่งมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจหลากหลายประเด็น โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้เน้นย้ำว่าการสรรหาครั้งนี้เป็นกระบวนการในการสรรหามิใช่การเลือกตั้ง ดังนั้นการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆขอให้ดำเนินงานตามหลักการและประกาศที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ https://web.kku.ac.th/presidential-search

 

ข่าว / ภาพ: กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015991&l=th

บันทึกเทปการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61

การประชุมชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการฯ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น