มข.เปิด “มอดินแดงเกมส์” ต้อนรับด้วยวัฒนธรรมอีสาน อบอุ่น สุดอลังการ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธี รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ในนามจังหวัดขอนแก่น รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิกานบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีกว่า กว่า 1,000 คน ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สร้างความสนิทสนม คุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรและสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2525 โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 37 ภายใต้ชื่อ มอดินแดงเกมส์ โดยเชิญสถาบันระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 69 สถาบัน

“การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีโอกาสในการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง อันจะนำไปสู่การประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพ ที่ดีต่อกัน ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” และขออำนวยพรให้ บุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จงสัมฤทธิ์ผล ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ” ดร.สุภัทร กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิกาบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เคยรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในรายการนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ. 2530 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2536 และครั้งที่ 3 ปีพ.ศ. 2538 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่เป็นเจ้าภาพ ฉะนั้น การที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ชาวมอดินแดง ทุกคนตระหนักถึงความสำของการแข่งขันในครั้งนี้ ดังจะเห็น ได้จากความร่วมมือของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในหมู่นักกีฬา เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถาบันการอุดมศึกษา ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร สนามแข่งขันการคมนาคม ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถจัดการแข่งขันให้สำเร็จลุล่วง เพื่อสร้างความประทับใจ แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังคำขวัญของการแข่งขันที่ว่า ม่วนซื่นแข่งขัน ฮักกันมั่นยืน”รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย กล่าว

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดในเวลา 20.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเลี้ยงรับรองและพิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดการการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 38 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบธงให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบธงต่อให้ รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท) มอบธงต่อให้ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด จำนวน 18 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กรีฑา 2.ว่ายน้ำ 3.ฟุตบอล 4.วอลเลย์บอล 5.เซปักตะกร้อ 6.เทนนิส 7.เทเบิลเทนนิส 8.แบดมินตัน 9.วอลเลย์บอลชายหาด 10.เปตอง 11.ลีลาศ 12.ฟุตซอล 13.กอล์ฟ 14.จักรยานเพื่อสุขภาพ 15.สนุ๊กเกอร์-บิลเลียด 16.หมากกระดาน 17.ตะกร้อลอดห่วง และ18.แอโรบิก มีมาสคอตประจำการแข่งขัน ชื่อว่า “พี่มอดินแดง – น้องกัลปพฤกษ์” ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยพี่มอดินแดง ใส่ชุดกีฬาผูกผ้าขาวม้าไหมที่เอว น้องกัลปพฤกษ์ใส่เสื้อกีฬา นุ่งกระโปรงไหม และห่มสไบไหม บ่งบอกวัฒนธรรมและ เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหมของคนภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นที่ได้ชื่อว่า “ศูนย์รวมผ้าไหม” สื่อความหมายว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ด้วยความฮักแพง (ความยินดี)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *